Prů...(švihy)

28.09.2014 18:02

Firmy účastnící se akce Cyklostezka Ledeč nad Sázavou

IPIefekt s.r.o. Praha – závěrečné vyhodnocení akce za 99.000,- Kč bez DPH schváleno RM 17.2.2013 4.2013/33RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje návrh smlouvy o dílo na Zpracování závěrečného vyhodnocení akce včetně kompletace všech příloh na akci "Foglarova cyklostezka" v celkové výši...

—————

28.09.2014 18:01

Fotbalový stadion bez tribuny

  Minulé ZM poté, co se zasadilo o oddlužení TJ KOVOFINIŠ, se celý rok 2010 snažilo vyřídit převod majetku TJ do majetku Města s tím, že Město bude mít větší možnosti získat potřebné dotace na rekonstrukci fotbalového stadionu. Dne 26.4.2010 schválilo ZM  „záměr převodu majetku TJ...

—————

28.09.2014 17:59

Komunitní plán sociálních služeb

Minulé ZM přijalo dne 29.4.2009 aktualizovaný KPSS pro region Ledečsko a uložilo v něm termínované úkoly jak jednotlivým odborům MěÚ, tak starostovi města. Na vzniku KPSS se tehdy podílela v pracovních skupinách řada ledečských občanů a také 9 zastupitelů (MVDr. Vrbka, Kouba, Nechvátal,...

—————

28.09.2014 17:56

Lávka u Sokolovny

Málo kdo už dneska ví, že v roce 2006 moc nechybělo a lávka u Sokolovny se mohla posunout o 80 m proti proudu a vést přes ostrov. Zabránila tomu tenkrát obyčejná lidská hloupost a stranické zájmy. Ale popořádku, vraťme se nejprve do roku 1956. V roce 1956 totiž velká voda strhla...

—————

28.09.2014 17:55

Památková zóna

Minulá RM dne 25.10.2010 „uložila starostovi města projednat s odborem památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina spolupráci na projektu „Plán ochrany památkových zón“ a po projednání v radě města předložit návrh projektu zastupitelstvu města k projednání a schválení“. (Jednalo se o možnost...

—————

28.09.2014 17:51

Parcely pro RD na Pláckách

  Minulé ZM postupně v letech 2006-2007 vykoupilo pozemky na Pláckách za cenu do 90,- Kč/m2, zajistilo projektovou dokumentaci, získalo stavební povolení, vysoutěžilo dodavatele, navrhovalo pro zájemce o parcely přijatelnou cenu cca 400,- Kč/m2. Zároveň dne 26.4.2010 schválilo "použití...

—————

28.09.2014 15:12

Poskytování informací

Minulá ZM dbala důsledně na informovanost veřejnosti. Za tuto činnost je ze zákona odpovědný starosta města. Tehdy byl postupně zřízen unikátní systém vzájemně provázaných webů, které umožňovaly každému, kdo se choval slušně a dodržoval stanovená pravidla, nejen vkládat komentáře, ale též celé...

—————

28.09.2014 15:11

Poskytování příspěvků

Minulé ZM rozdělovalo každoročně většinou na svém únorovém jednání částku cca 1 mil. Kč na příspěvky místním organizacím a spolkům. V usnesení ZM byl vždy uveden přehledný seznam žadatelů, požadovaná částka a přidělená částka. RM měla dále k dispozici 200 tisíc korun k řešení dalších žádostí...

—————

28.09.2014 15:08

Právní zastupování města

Minulé ZM využívalo služeb právníků střídmě a jen ojediněle v nejnutnějších případech, kdy si to pro vážnost věci zastupitelstvo samo vyžádalo.    Současné ZM, přestože mělo ve svém čele právníka, využívalo placených služeb různých advokátních kanceláří nadmíru...

—————

28.09.2014 15:00

Územní plán

Minulé ZM dne 22.2.2010 na nečekaný návrh místostarosty Doležala odebralo milionovou rezervu pro ledečský hrad ve prospěch zpracování změny územního plánu města a následně zahájilo přípravné práce na pořízení změny územního plánu.    Současná RM vyslechla dne 2.2.2011 „posouzení a...

—————