Právní zastupování města

28.09.2014 15:08
Minulé ZM využívalo služeb právníků střídmě a jen ojediněle v nejnutnějších případech, kdy si to pro vážnost věci zastupitelstvo samo vyžádalo. 
 
Současné ZM, přestože mělo ve svém čele právníka, využívalo placených služeb různých advokátních kanceláří nadmíru často.
 
Současná RM schválila již dne 17.2.2011 „uzavření Mandátní smlouvy o poskytování právní pomoci mezi Městem Ledeč nad Sázavou a JUDr. Ladislavou Lebedovou“. Tato Mandátní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a advokátní kanceláři zajišťovala stálou měsíční odměnu 8.000,- Kč, což za 4 roky platnosti smlouvy odpovídá částce 384.000,- Kč + občasná odměna, jako např. dne 3.3.2014, kdy RM schválila „na základě žádosti JUDr. Ladislavy Lebedové advokátky Ledeč nad Sázavou poskytnutí odměny JUDr. Ladislavě Lebedové ve výši 18.150,-Kč včetně DPH nad rámec paušální smlouvy“.  Tedy celkem za 4 roky  minimálně 402.150,- Kč.
 
K tomu ještě dne 11.6.2012 schválila RM zastupování Mgr. Pavlem Motlem, advokátem AK Mladá Boleslav u soudu s EVOS-HYDRO o zaplacení nákladů na vybudování sjezdu na průmyslovou zónu a dne 8.4.2013 vzala na vědomí, „ že bude profakturována část nákladů právního zástupce ve věci soudního sporu mezi Městem Ledeč nad Sázavou a firmou EVOS-HYDRO“.  O jakou část se jednalo, není v usnesení RM uvedeno!
 
A na závěr svého funkčního období dne 8.9.2014 RM schválila znovu  „udělení plné moci advokátu Mgr. Pavlu Motlovi, advokátní kancelář Mladá Boleslav, k zastupování Města Ledeč nad Sázavou ve věci určení vlastnického práva k pozemku parc. č. 1230/47 v k. ú. Ledeč nad Sázavou vůči společnosti Erste Group Immorent ČR s. r. o. a ve věci určení vlastnictví k pozemku parc. č. 1230/45 v k. ú. Ledeč nad Sázavou vůči společnosti Evos Hydro s. r. o., včetně podání určovacích žalob k místně příslušnému soudu a pověřuje starostu města podpisem plné moci“ a k tomu ještě tentýž den přidala schválení „udělení plné moci advokátu Mgr. Ing. Pavlu Bezouškovi, advokátní kancelář Čáslav, ve věci zastupování Města Ledeč nad Sázavou před Krajským úřadem Kraje Vysočina ohledně stavebního řízení a souvisejících řízení ve věci cyklostezky v Ledči nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem plné moci“.
 
V usneseních RM či ZM ani ve smlouvě na zpracování prováděcí dokumentace však budete marně hledat schválení udělení plné moci Ing. Karlu Nejedlému ze společnosti APIS, který Město Ledeč nad Sázavou zastupoval při stavebním řízení akce Cyklostezka Ledeč nad Sázavou.
 
Na závěr je třeba připomenout slova, které vyřkl největší ledečský „politik“ - místostarosta Doležal po minulých komunálních volbách v roce 2010: „…mladý a vzdělaný právník, v čele města, co víc si mohou lidi přát!“ a pak v květnu pro Radio Region doplnil: „Tohle bylo podle mne od začátku nedořešené!“
 
Snad se najde někdo, kdo ještě brzy spočítá, kolik nás tahle „sranda“ skutečně stála!    
 
  -sv-     

—————

Zpět