Výzva zastupitelům

21.12.2016 01:35

Zastupitelská demokracie nespočívá pouze ve volbách a v následném jednání a rozhodování zastupitelů, ale též v účasti veřejnosti, občasné občanské iniciativě a kontrole. Jedna taková byla minulý týden doručena e-mailem všem ledečským zastupitelům pod názvem Výzva. Této Výzvě předcházela Žádost o poskytnutí informací, o které jsme informovali před měsícem v článku 10 otázek a odpovědí

Autor Výzvy a Žádosti, ledečský občan, se obrací na všechny ledečské zastupitele, aby konali, jak jim ukládá zákon, ve věci navezení stavebního odpadu z rekonstrukce D1 na uzavřenou a rekultivovanou skládku Rašovec, a uplatnili zákonné právo na náhradu škody, která tím městu vznikla. 

Text Výzvy vám přinášíme v původním znění, pouze osobní údaje autura jsme začernili. Výzva se bude zřejmě projednávat na prvním zasedání ZM v příštím roce, které se má konat 16. ledna 2017. Věřme, že tak proběhne transparentně a stále otevřeněji vůči veřejnosti, což je hlavní motto současných ledečských zastupitelů. -sv-

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města

Ledeč nad Sázavou
 
Věc: Výzva
 
Vážení zastupitelé,
 
obracím se na Vás jako občan Ledče nad Sázavou, který řádně platí daně a přispívá tak svoji troškou na tvorbu veřejných prostředků, se kterými pak Vy máte povinnost hospodařit s péčí řádného hospodáře, jak rádi a často na svých jednáních uvádíte. Obracím se na Vás také jako zakladatel dobrovolné stráže přírody, o kterou byste měli též  řádně pečovat. Obracím se na Vás s výzvou, abyste tak skutečně a poctivě činili.  
 
V případě uzavřené a rekultivované skládky Rašovec, kde v letech 2003 - 2005 bylo proinvestováno více jak 20 milionů korun, se tak neděje!
 
V červnu 2014 bylo na Rašovec navozeno nepovoleně 7500 tun odpadu z rekonstrukce D1 - viz přiložený Zápis o převzetí zeminy
 
Odpad z D1 navozila na skládku Rašovec firma Karel Petrus na žádost Jaroslava Doležala - viz přiložené Vyjádření ke skládce
 
Stalo se tak bez stavebního povolení, bez povolení k nakládání s odpady a bez schválení Zastupitelstvem města Ledeč nad Sázavou.
 
Městu Ledeč nad Sázavou udělila ČIŽP  sankci za nepovolené nakládání s odpady ve výši 60.000,- Kč + 1.000,- Kč správní poplatek
 
Město LnS objednalo v roce 2016 projekt dodatečného povolení terénních úprav na Rašovci u firmy Sweco Hydroprojekt za částku 70.059,- Kč
 
Město LnS objednalo v roce 2016 terénní úpravy na skládce Rašovec u firmy Unimont J.C.K. Hradec za částku 109.458,- Kč bez DPH
 
Městu LNS na základě výše uvedených skutečností vznikla škoda ve výši 264.597,76 Kč
 
Zákon o obcích č.128/2000 Sb. v platném znění obsahuje mimo jiné dva paragrafy, které Vás vyzývám dodržet a uplatnit.
 
§ 38 odst. (6) Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
 
§ 58 odst. (3) Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě uvedené v odstavci 1 (podnikající fyzické nebo právnické osobě), která znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo.
 
To, že se jednalo o nepovolené nakládání s odpady, dokládá další rozhodnutí ČIŽP z roku 2016, která firmám předávajícím si odpad z D1 uložila pokuty v celkové výši 250.000,- Kč, z toho firmě Karel Petrus 50.000,- Kč. - viz https://www.cizp.cz/Za-nezakonne-predavani-odpadu-z-oprav-dalnice-D1-inspektori-ulozili-tri-pokuty-v-celkove-vysi-250-tisic-korun.html
 
Z výše uvedených skutečností jsou známy vícenáklady, které vznikly na základě nepovoleného nakládání s odpady a které městu způsobily škodu. Přiložené dokumenty prokazují, kdo tuto škodu způsobil. Uvedené částky mi byly sděleny na základě žádosti o podání informací starostou města v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. K částce 109.458,- Kč je připočteno DPH 22%,
 
Vyzývám Vás, vážení zastupitelé, abyste s péčí řádného hospodáře uplatnili právo na náhradu škody, a to písemnou výzvou u původce škody pod pohrůžkou uložení pokuty. Pokud původce škody její náhradu odmítne či neprovede, přistupte k soudnímu vymáhání na základě žaloby.
 
 
Karel Kuchtiak                                                         V Ledči nad Sázavou 12.12.2016
Stínadla 1096, Ledeč nad Sázavou
----------------------------------------------------------------------------------------------
K Výzvě se zatím vyjádřil jako první absentující Mgr. Vaněk písemně v rámci své omluvy z jednání ZM, kde mimo jiné uvedl: " ... hlavně projednejte Kuchtiakův pamflet ... Buďme každý z nás Kuchtiakem, já radši zůstanu Vaňkem!..." jak zaznělo v on-line přenosu jednání ZM dne 19.12.2016 po 16. hodině. -sv-
 

—————

Zpět