10 otázek a odpovědí

20.11.2016 13:05

Do redakce našeho webu byly doručeny kopie dvou zajímavých dokumentů:

  • Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1990 Sb.
  • Odpověď Města LNS na tuto žádost ze dne 25.10.2016. 

Informace se týkají dodatečného schválení nepovolených terénních úprav na uzavřené monitorované skládce Rašovec. Doručené informace jsme očistili od zbytečných formalit a osobních údajů, z fotokopií je otrocky přepsali a sloučili do formátu Otázka - Odpověď. Zde jsou:

1. Kdy a jakým způsobem byla žádost Města o dodatečné povolení terénních úprav na skládce Rašovec zveřejněna?

Odpověď: Žádost o povolení dodatečných úprav zveřejněna nebyla, žádný zákonný předpis tuto povinnost městu neukládá. 

2. Kdy a jakým způsobem bylo možné k žádosti o povolení terénních úprav podávat připomínky?

Odpověď: K žádosti o dodatečné povolení stavebních úprav mohli v souladu se stavebním zákonem podávat námitky účastníci řízení (okruh stanoven dle § 85 a 105 stavebního zákona) a to do 28.7.2016 

3. Kolik stál projekt dodatečného povolení terénních úprav zpracovaný společností SWECO Hydroprojekt dle usnesení RM z 16.5.2016?

Odpověď: Projekt včetně hydrologického posouzení stál 70 059 Kč s DPH.

4. Kdy a jakým způsobem bylo zveřejněno Oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí?

Odpověď: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán, nepožadoval posouzení záměru dle zák. č. 100/2001 Sb.

5. Kdo prováděl dodatečné terénní úpravy, na základě kterého usnesení zastupitelských orgánů a kolik dodatečné terénní úpravy stály?

Odpověď: Terénní úpravy prováděla firma UNIMONT J.C.K. Hradec - usnesení RM 25.7.2016 pod č. 14.2016/251RM-s) za částku 109.458,00 Kč bez DPH.

6. Kdo prováděl dodatečné úpravy odvodnění rekultivované skládky a kolik ty úpravy stály?

Odpověď: viz ad 5)

7. Jaký sklon má nyní koruna skládky po provedených terénních úpravách, zda a jak byla dodržena ČSN 83 8035 uzavírání a rekultivace skládek?

Odpověď: Technické parametry řešil projekt Sweco Hydroprojekt a.s.

8.Jak budou vícenáklady na dodatečné povolení terénních úprav skládky Rašovec a sankce ČIŽP za nepovolené nakládání s odpady vymáhány a po kom?

Odpověď: Město Ledeč nad Sázavou, po poradě s advokátní kanceláří, dosud žádné vícenáklady po nikom nevymáhalo.

9. Kolik činila sankce za nepovolené nakládání s odpady na uzavřené a rekultivované skládce Rašovec, kterou ČIŽP udělila Městu v roce 2015 a kolik stály správní poplatky?

Odpověď: Sankce činila 60.000 Kč plus 1000 Kč náklady na řízení.

10. Jak se projekt SWECO Hydroprojekt vypořádal s přítomností asfaltu a železobetonových prvků v navážce na uzavřenou a rekultivovanou skládku Rašovec, kterou dokládá fotodokumentace pořízená ZKO Ledeč nad Sázavou dne 7. a 12.6.2014?

Odpověď: viz ad 7)

--------------------------------------------------------------------------------------

  • Odpovědi č. 4, 6, 7, 8 a 10 jsou nedostatečné a vyhýbavé.
  • Z odpovědí 3, 5, 9 vyplývá, že vícenáklady činí 263.503 Kč !!!
  • Žádné z usnesení ZM úhradu vícenákladů neřeší!
  • Existují důkazy, kdo to způsobil, jsou zveřejněné zde!
  • Existuje zvukový záznam z interpelace na ZM z 23.6.2014.
  • Existuje nedávné rozhodnutí ČIŽP o sankcích firmám z D1.
  • Je tu i podezření na poškození cizí věci a životního prostředí.

-------------------------------------------------------------------------------------

Když sečtete sankce a vícenáklady, celá ta "sranda" vyšla na 513.503 Kč.

To se však zřejmě firmám i Městu a některým partyzánům stále ještě vyplatilo. Kolikpak může stát recyklace a uložení 7500 tun odpadu? Mají si hnědá Němcová a fialový Palacký střihnout, kdo má zaplatit za tunu nerecyklovaného stavebního odpadu?

Ale co se tak hloupě a tragikomicky ptám, že? Vždyť se vlastně nic nestalo!

To rozum nebere!? -sv-

 

—————

Zpět