Zpráva kontrolního výboru

21.09.2015 21:21

 

Na 8. letošním zasedání ledečského zastupitelstva bylo během 4 hodin projednáno 27 bodů programu. Čest a chvála tomu. Mimo řady majetkoprávních úkonů města byla hned v úvodu zrušena vyhláška o komunitním kompostování, jež byla při svém vzniku pouhou zástěrkou pro vybudování další parkovací plochy u motokrosového závodiště, dále byl projednán postup úplatného převodu historického majetku obcí Vrbka a Sychrov pod obec Kozlov za 1.145.585 Kč, schválen konečně záměr zastřešit prostřednictvím Technických služeb letní stadion nákladem 1.418.320,- Kč, odsouhlaseno vybudování chodníku v Havlíčkově ulici firmou Unimont J.C.K. za 1.379.204,- Kč do 30.11.2015, navýšen rozpočet města o 7 milionů korun, projednána možnost rozšíření pečovatelské služby o klientelu paní Urbanové z Kožlí, ale hlavně jako 13. bod v pořadí byla přednesena zpráva kontrolního výboru o rekapitulaci akce Cyklostezka.

Kontrolní výbor zastupitelstva města pod vedení RNDr. Yvetty Bartákové (SNK)  se během prázdnin sešel nad kontrolou dostupných dokumentů nepodařené investiční akce Cyklostezka Ledeč nad Sázavou celkem pětkrát. Našel v nich řadu pochybení a nesrovnalostí, které zaznamenal do své závěrečné zprávy nazvané Protokol o výsledku kontroly. Tato obsáhlá zpráva je v plném znění k dispozici na webových stránkách Města Ledeč nad Sázavou v podkladových materiálech pro jednání ZM 21.9.2015 a zastupitelé se ji po seznámení se obsahem rozhodli 13-ti hlasy PRO okamžitě odeslat na Okresní státní zastupitelství do Havlíčkova Brodu, aby tím přispěli k současnému šetření Policie ČR v této věci. Klasifikovat míru zavinění a odpovědnosti za zpackanou akci si netroufl ani kontrolní výbor, ani zastupitelé a dokonce ani přizvaná a vyzvaná advokátní kancelář. Šetření Policie probíhá již více jak rok a na jeho výsledek si tak budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Někdy jsou prostě všem jasné věci složité a naopak.

Občan Janoušek na tomto jednání ZM upozornil zastupitele, že zpráva kontrolního výboru se nezabývala těmito zásadními skutečnostmi:

- v projektové dokumentaci zpracované Ing. Kejvalem z K.Hory ještě před podání žádosti  o dotaci na přelomu let 2012 - 2013 bylo navrženo  "převedení těchto komunikací do režimu cyklostezky" bez předchozího projednání a schválení v zastupitelských orgánech,

- při stavebním řízení nebyli mezi účastníky řízení zařazeni manželé Janouškovi a Krajský úřad proto stavební povolení zrušil,

- veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městem a Stavebním úřadem Ledeč nad Sázavou, podepsaná starostou města a vedoucím stavebního úřadu, nebyla také projednána a schválena v zastupitelských orgánech, přičemž se jednalo o nejzásadnější dokument, kterým se cyklostezka umístila na veřejně přístupnou účelovou komunikaci,

- stavební deník neodpovídá průběhu akce,

- nebylo prověřeno, z čeho bylo financováno prodloužení opravy komunikace o 300 metrů směrem k městu. Pokud to bylo předmětem víceprací schválených v dodatku č.2, jednalo se o další vědomé porušení podmínek dotace.

V tomto dodatku ke Smlouvě o dílo s dodavatelem akce je navíc chybně vyčíslena cena méněprací, kde je uvedena nesprávná hodnota ceny s DPH - viz fotokopie dodatku. Zkuste si cifry mezi sebou odečíst či přičíst správné DPH 21%!

Za zmínku stojí i vystoupení občana Koníčka, který jako rybář požadoval zpřístupnit levý břeh Sázavy u fotbalového stadionu a omezit používání pyrotechniky ve městě.

O dalším šetření jiného kontrolního orgánu (zřejmě ČIŽP) ohledně skládky Rašovec zazněla neurčitá informace v rámci závěrečného bodu Různé. Zástupci Města a Městského úřadu potvrdili všem příznivcům motokrosu, že šetření kontrolního orgánu bylo před měsícem zahájeno, ale jeho výsledek zatím není znám. Bude to asi  předmětem nejbližšího jednání pracovního zasedání zastupitelstva města.  Zatím tedy veřejnosti nabízíme pouze odkaz na tento článek.                                                               -sv-

—————

Zpět