ZM neschvaluje

20.01.2017 00:20

Na prvním letošním zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 18.1.2017 byla při projednávání bodu 13a), který nebyl uveden na zveřejněném programu a ke kterému nebyly zveřejněny podklady pro veřejnost (viz zde), přijata tři usnesení začínající slovy "Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje". Stalo se tak po předneseném doporučení advokátní kanceláře a se souhlasem 11-ti zastupitelů z přítomných 12-ti. Co zastupitelstvo města neschválilo?

Vymáhání náhrady škody

- 61.000,- Kč způsobené udělením sankce ČIŽP za nepovolené nakládání s odpady

- 70.059,- Kč za nutnost dodatečného pořízení dokumentace k povolení terénních úprav

- 109.458,- Kč + DPH za provedení terénních úprav na rekultivované skládce Rašovec

Přesná citace usnesení je součástí souborného dokumentu Usnesení 01/2017 ZM, který bude příští týden zveřejněn na oficiálních stránkách města. 

Na povinnost vymáhat způsobenou škodu upozorňovala zastupitele Výzva zastupitelům s odvolávkou na zákon o obcích č. 128/2000 Sb., kde je uvedeno: 

§ 38 odst. (6) Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.

Toto ustanovení Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou porušilo již 23.6.2014, když přes upozornění na veřejném zasedání ZM nezabránilo nezákonému nakládání s odpady (navážení výkopové zeminy a kamení pocházejících z oprav D1 mezi exity 66 až 77 v úseku Loket – Hořice, jak uvádí ČIŽP), které neoprávněně bez stavebního povolení (porušen stavební zákon), bez schválení zastupitelskými orgány města (porušen zákon o obcích) nechal na uzavřenou a rekultivovanou skládku Rašovec navozit subjekt uvedený v Zápise o převzetí zeminy a ve  Vyjádření ke skládce , kde lze nalézt  čitelné názvy a podpisy účastníků. Zdůrazňuji, že ani jedním z podepsaných subjektů nebylo Město!

Důkazy: 

Audiozáznam z jednání ZM dne 23.6.2014, Vyjádření ke skládce a zmíněný Zápis.

Majetek města (skládka Rašovec) nebyl v červnu 2014 ochráněn před neoprávěnými zásahy. To, že byly neoprávněné, snad okecat nelze!

Neoprávněnými zásahy vznikly Městu následující škody:

- ČIŽP udělila Městu Ledeč nad Sázavou sankci 60.000 Kč + 1000 Kč poplatek

- navezený odpad z D1 narušil vybudovaný sklon koruny skládky a odtokové poměry

- stavební úřad zahájil s Městem správní řízení na odstranění nepovolených úprav

- Město bylo nuceno objednat zpracování dokumentace pro dodatečné povolení 

- Město bylo nuceno objednat dodatečné terénní úpravy 

Důkazy: Rozhodnutí ČIŽP, Rozhodnutí stavebního úřadu, Projektová dokumentace SWECO Hydroprojekt, SoD s dodavatelem dodatečných terénních úprav

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bylo vyzváno s odkazem na § 38 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb. k uplatnění práva na náhradu škody a ono tuto výzvu dne 18.1.2017 svým neschválením odmítlo!

Na jednání ZM zaznělo, že pro vymáhání náhrady škody je důkazní nouze, že soudit se o pokutu je neekonomické, že policie věc odložila, že budou nutné znalecké posudky. Nejsem toho názoru, to jsou jen výmluvy! Proto jsem seřadil a zdůraznil výše uvedná fakta a důkazy a na závěr ještě polopatycky shrnuji:

Shrnutí na závěr

Městu "někdo" navozil na jeho pozemek odpad a ten "Někdo" je prokazatelně znám. Že se jednalo o odpad, potvrzuje ČIŽP, že k tomu bylo třeba stavební povolení, potvrzuje stavební úřad, že k tomu bylo třeba schválení samosprávou, potvrzuje zákon o obcích, že na to bylo zastupitelstvo upozorněno, potvrzuje audiozáznam. Že se jednalo o neoprávněný zásah, je jasné, když to nikdo neschválil a nepovolil, že tím Městu vznikly vícenáklady za dokumentaci a vícepráce, je jasné také, vznikly, jsou vyčísleny a uhrazeny. Bez neoprávněného zásahu by dokumentace a vícepráce nebyly třeba! K předložení důkazů nejsou potřeba znalecké posudky, ale rozvaha a odvaha. Proto konstatuji:

To rozum nebere!? -sv-

V jednom podvečerním rozhlasovém pořadu zaznívá opakovaně tento reklamní slogan:

Dějiny by se ubíraly jinudy, kdyby si je vzali na starost právníci.

Něco na tom asi bude, ubíraly by se. Bohudík, že je ještě na starosti nemají :-)

—————

Zpět