Jak tomu bylo s obcí Vrbka

16.01.2016 23:07

HISTORICKÉ MILNÍKY OBCE

1316 - první písemná zmínka o Vrbce - zdroj Průvodce regionem Ledečsko

           (pokud je tento údaj správný, může Vrbka letos oslavit 700 let)  

1651 - byla Vrbka prodána k ledečskému panství - zdroj dtto

2015 - byla Vrbka prodána Městem Ledeč nad Sázavou obci Kozlov

 

UDÁLOSTI POSLEDNÍCH 40-ti LET

9/1976 Ú.v.  S účinností od 1. července 1974 se v Kraji Východočeském, okrese Havlíčkův Brod slučují obce Habrek a Vrbka v obec, pro kterou je stanoven název Habrek.

Obec Habrek má tyto části: 1. Habrek, 2. Obrvaň, 3. Souboř, 4. Sychrov, 5. Vrbka;

8/1985 Ú.v. S účinností od 1. července 1985 se v Kraji Východočeském, okrese Havlíčkův Brod slučují obce Ledeč nad Sázavou a Habrek v obec, pro kterou je stanoven název Ledeč nad Sázavou.

Obec Ledeč nad Sázavou má tyto části: 1. Habrek, 2. Horní Ledeč, 3. Ledeč nad Sázavou, 4. Obrvaň, 5. Souboř,  6. Sychrov, 7. Vrbka;

23.-24.5.1986 proběhly volby do zastupitelských orgánů Československa. Do městského národního výboru v Ledči nad Sázavou bylo zvoleno 36 poslanců, zda mezi nimi byl i nějaký zástupce Vrbky či Habreku, nevím. Ale komunisté tehdy organizovali občanské výbory, kterých bylo min. 12 a kde Vrbka musela mít také své zastoupení. 

Mimo občanské výbory existovaly i komise národního výboru. Těch bylo 11 a v nich bylo na ustavující schůzy zvoleno 110 členů. Jméno jednoho z nedávných stěžovatelů na mikrofon ČT24, pana Jaroslava Pechy, jsem objevil v zápise z ustavující schůze nově zvoleného MěNV ze dne 16.6.1986, kdy se občan toho jména stal členem komise pro ochranu veřejného pořádku. Zda byl také členem občanského výboru, nevím, nebyl jsem tenkrát u toho, ale předpokládám, že možnost prosazovat zájmy obce Vrbka tu byla od počátku, kdy se stala součástí města Ledeč nad Sázavou. Problém bude zřejmě v ochotě tak činit.

23.-24.11.1990 se konaly první novodobé komunální volby do zastupitelstev obcí v Československu. Do městského zastupitelstva v Ledči nad Sázavou bylo zvoleno 21 zastupitelů, mezi nimi i Jaroslav Poborský, původem z Vrbky, který byl vždy považován za zástupce této obce a o její zájmy se také vždy zasazoval. Členem zastupitelstva byl 4 volební období, kdy byl dvakrát zvolen místostarostou. Tentokráte jsem u toho už byl a potvrzuji, že se tak činit snažil.

 

LÉTA "NEZÁJMU" LEDEČSKÉ RADNICE

14.03.2001 Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zřídilo tříčlenné osadní výbory pro místní části Vrbka, Sychrov a Sačany společný, pro Habrek, Souboř a Obrvaň jednotlivě.

06.06.2001  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odložilo volbu členů osadních výborů a uložilo zveřejnit výzvu občanům obcí Vrbka, Habrek, Souboř, a Obrvaň v Ledečských novinách ve snaze získat zájemce o práci v osadních výborech.

Výstřižek z Ledečských novin 7/2001                                                             -sv-

05.09.2001 Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zrušilo na základě nezájmu občanů zřízení osadních výborů v místních částech Vrbka, Habrek, Souboř a Obrvaň.

27.05.2002 Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schválilo použití částky 474.265,35 Kč na rekonstrukci vodovodu ve Vrbce.

05.03.2003 Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schválilo mezi prioritami města hřiště s nezpevněným povrchem ve Vrbce a rekonstrukci vodovodu ve Vrbce.

05.03.2003 Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zvolilo tyto členy osadního výboru: Karel Kopecký (Vrbka), Bohuslav Vadinský (Habrek), Josef Chudoba (Souboř), Marie Janečková (Obrvaň), předseda RNDr. Pavel Policar - předsedou byl 3 volební období.  

18.06.2003 Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schválilo směnu pozemků PK č.5 za pozemky rybníků, která umožní občanům osady Vrbka vybudování jednoduchého víceúčelového hřiště a obnovu rybníků. Ve směnné smlouvě mělo být zakotveno věcné břemeno zachování a obnovení rybníků tak, aby byly vyřešeny veškeré historické problémy s netěsností hráze a ochranou níže položené nemovitosti a byl umožněn neomezený přístup a užívání těchto rybníků občany po celý rok a také přístup mezi rybníky k ostatním nemovitostem. 

14.07.2003 Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schválilo doplnění výše uvedeného usnesení o zřízení věcného břemene na dešťovou kanalizaci na pozemku parc. č. 37/3 v k.ú. Vrbka. Dále ZM uložilo odboru OVŽP odvezení zavážkové zeminy z pozemku parc.č. 37/3 v nezbytně nutném rozsahu na náklady Města.

23.10.2003 Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou uložilo starostovi Urbanovi svolat jednání k zakotvení věcných břemen do směnné smlouvy mezi Městem a panem J.Š. z Vrbky.

21.04.2004 Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou uložilo starostovi Vrbovi realizaci vložení vodovodu Vrbka do majetku VaK, a.s. H.Brod.

05.05.2004 Rada města Ledeč nad Sázavou schválila úpravu cca 350 m cesty k rybníku ve Vrbce těžkou technikou v ceně 1.500,- Kč.

31.05.2004 Rada města Ledeč nad Sázavou schválila poskytnutí příspěvku 1000,- Kč na pořádání Dne dětí ve Vrbce.           

15.06.2005 Rada města Ledeč nad Sázavou schválila poskytnutí příspěvku 1000,- Kč na pořádání Dne dětí ve Vrbce. Následující roky až do 2010 byl tento příspěvek dále poskytován buď Radou města, nebo z fondu či kapsy starosty města.  

28.02.2005 Zastupitelsvo města Ledeč nad Sázavou zrušilo (pro nezájem druhé strany) usnesení z 18.6.2003 ve věci směny pozemků a vybudování hřiště ve Vrbce a uložilo vedoucí oddělení majetku a investic paní Čubanové jednat s majitelem pozemku PK č.5 v k.ú. Vrbka J.Š. o možnosti odkoupení pozemku s hřištěm.

06.04.2005 Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schválilo poskytnutí příspěvku 30.000,- Kč panu J.Š. z Vrbky na vybudování hřiště ve Vrbce.

18.04.2005 Rada města Ledeč nad Sázavou schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku par.č. PK 5 v k.ú. Vrbka o výměře 1327 m2, který je ve vlastnictví pana J.Š. z Vrbky, na dobu neurčitou pro potřeby dětského hřiště za nájemné ve výši 2,- Kč/m2/rok.

25.04.2007 Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schválilo poskytnutí příspěvku 5.000,- Kč pro SDH Vrbka.

09.11.2009 Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schválilo převedení vodovodů v obci Souboř a obci Vrbka na VaK, a.s. H. Brod formou navýšení jmění Města v uvedené společnosti.

19.07.2010 Rada města Ledeč nad Sázavou odložila žádost občanů z Vrbky o vybavení místního hřiště o skluzavku, houpačku a travní sekačku.

29.09.2010 Rada města Ledeč nad Sázavou vzala na vědomí informaci starosty Vrby o jednání s občany Vrbky, která se uskutečnila 8.9. a 15.9.2010 ve Vrbce a poté odložila návrh starosty Vrby na nákup a instalaci 2 ks radarových měřičů rychlosti ve Vrbce do doby získání písemného stanoviska osadního výboru.

Pak nastala doba oranžového temna. Předcházející dvojité odložení žádostí občanů Vrbky bylo již její předzvěstí. Nepředpokládám, že by se k těmto restům někdo později vracel, a považuji za zbytečné po tom pátrat.

Tento několikadenní exkurz do usnesení ZM a RM dokumentuje krkolomné naplňování dvou investičních záměrů v obci Vrbka: hřiště s nezpevněným povrchem a rekonstrukce vodovodu, a též komplikované zřizování osadního výboru. Tehdy se nejednalo o nezájem Města. Nájemní smlouva na hřiště se vypovídala až koncem roku 2015.                    -sv-

 

JAK VRBKA PŘIŠLA O BUDOVU ŠKOLY, VODOVOD A PLYN

22.2.1994  byl ledečským zastupitelstvem odsouhlasen prodej budovy bývalé školy ve Vrbce, která kdysi sloužila i jako knihovna a kulturní místnost. Manželská dvojice z Vrbky zde tehdy plánovala provést rekonstrukci zchátralé budovy a zřídit dětskou ozdravovnu OAZA. Další nakládání s budovou již nebylo v kompetenci ani režii města. 

1.7.2000 se o provoz a rekonstrukci místního vodovodu ve Vrbce začala starat společnost VaK, a.s.  H.Brod. K podrobnostem se dostanete jednoduše - poklepem na podtržené okrové datum. Tam se také dozvíte, proč nebyl do Vrbky zaveden plyn a nebyl instalován radar.

 

VRBKA A SYCHROV V MÉDIÍCH

V loňském roce se odtržení Vrbky a Sychrova čile věnovala i česká média. V nich občas zazněly i různé domněnky, neověřené informace i dezinformace. No, posuďte sami:

28.04.2015 Český rozhlas Region - Vrbka a Sychrov se chtěji odtrhnout

08.06.2015 iDnes - Osady chtějí opustit Ledeč ... 

09.06.2015 Česká televize - Rozbité silnice a málo investic ...

24.06.2015 iDnes - Rozvod po ledečsku ...

20.08.2015 HB deník - Chtějí se co nejdřív odtrhnout

03.12.2015 iDnes - Ledeč chce stihnout prodej do konce roku ...

11.12.2015 HB deník - Ledeč bude chudší o dvě obce

28.12.2015 Radio Impuls - Osady Vrbka a Sychrov ...

06.01.2016 Česká televize - S novým rokem nová obec ...

 

KDO ZAVEZL RYBNÍK?

O zavezeném rybníku jsem našel pouze zmínku ve výše uvedeném usnesení s datem 18.06.2003 a o kanalizaci přes něj vedené v dalším usnesení s datem 14.07.2003. O tom ZM zřejmě nerozhodovalo. -sv-

—————

Zpět