Počátky nespokojenosti ve Vrbce

13.12.2015 09:07

Nemíním v tomto článku nijak zpochybňovat právo občanů Vrbky a Sychrova svobodně se rozhodnout o tom, kdo bude spravovat jejich území a ke komu se přikloní. Naopak, ještě jako ledečský zastupitel jsem pochopil jejich rozhodnutí odejít od města Ledeč k obci Kozlov a navrhoval, aby se tak stalo ještě před komunálními volbami a s potřebnou dávkou velkorysosti. K tomu bohužel nedošlo. Když dnes čtu na webových stránkách regionálního tisku výčitky, jak 30 let se Ledeč o své obce nestarala, musím se jako pamětník ozvat a uvést některé věci na pravou míru. Mám doma všechna usnesení ZM za období 1990 - 2010 a také výtisky Ledečských novin z té doby, v nich jsem vyhledal informace, které budu do tohoto článku dnes postupně i na přeskáčku doplňovat a pilovat:

22.2.1994 Prodej bývalé školy ve Vrbce

Na posledním zasedání MZ byl dále odsouhlasen prodej bývalé školy ve Vrbce manželské dvojici z Vrbky - LN 3/1994 str.3

V LN 5/1994 na str.4 bylo v článku OÁZA - zdravotně-rekreační středisko uvedeno:

Bývalá škola o dvou třídách a se dvěma učitelskými byty je již 9 roků nevyužívaná. Budova je ve značně schátralém stavu. Střecha nesplňuje svůj účel, stropy prosáklé vodou opadávají, dřevěné podlahy jsou též prosáklé, okna rozbitá, topení je lokální, nevyhovující. Obvodové zdi bez izolace jsou v přízemí provlhlé, kanalizace je též v nevyhovujícím stavu. Elektrické rozvody jsou pro nynější použití nevyhovující. Projektová dokumentace budovy neexistuje.

V takovém stavu byla odkoupena budova bývalé školy ve Vrbce za 130 000 Kč se záměrem zřízení penzionu pro astmatické a alergické děti. Zchátralá budova základní školy tak bude opět sloužit těm, kteří ji po léta navštěvovaly - dětem.     

28.6.2000 O vodovodu ve Vrbce

Desítka občanů z Vrbky se dostavila na jednání MZ s kritickými připomínkami k postupu města při převodu vodovodu ve Vrbce do správy VaK, a.s. H. Brod. Tímto úkonem dochází v prvé řadě k nepříjemnému zdražení poplatků za dodávku vody na úroveň okresního průměru, přičemž kvalita vody za tímto průměrem prý výrazně pokulhává. Koncem roku 1999 došlo na veřejném vodovodu k havárii, jejíž odstranění si vyžádalo náklady ve výši 18 000,- Kč. Tyto náklady byly MěÚ promítnuty do vyúčtování za dodávku vody ve Vrbce a výrazně zvýšily cenu vodného za rok 1999. Občané z Vrbky proti tomuto postupu MěÚ protestovali, požadovali vysvětlení, nápravu a odmítali výrazné zvýšení ceny za dodávku vody uhradit. Nesouhlasili též s převodem vodovodu na VaK, vyjádřili nespokojenost s přístupem MZ k potřebám jejich obce. Starosta města pan Urban společně s členy městské rady a s odbornými pracovníky MěÚ reagovali na kritiku občanů vysvětlením situace kolem veřejného vodovodu ve Vrbce. Vodovod zůstává nadále v majetku města a o jeho provoz se od 1.7.2000 bude starat odborná firma VaK, a.s. V jejích silách je napravit v brzké době neutěšený stav veřejného rozvodu vody v obci a město je připraveno poskytnout na tyto opravy potřebné finanční prostředky.

Město Ledeč n.S. svým přidruženým obcím poskytuje a hradí provoz veřejného osvětlení, stará se o údržbu komunikací, přispívá na dopravní obslužnost, zajišťuje provoz školních zařízení ve městě i pro žáky z přidružených obcí, provoz obřadní a smuteční síně, svoz domovního odpadu a služby soustředěné v budově MěÚ. Na tyto "maličkosti" občané Vrbky ve své kritice pozapomněli.

Starosta města je vyzval k další komunikaci a poděkoval za jejich účast na jednání MZ.                                                                    (vyšlo v LN 7/2000, autor -sv-)

Proč nebyl do Vrbky zaveden plyn

Území obce Vrbka nebylo do plynofikace v letech 2002-2003 zařazeno z prostého důvodu, který jsem se dozvěděl až jako starosta o pár let později u piva během hasičského cvičení ve Vrbce, a to od hlavního organizátora plynofikace a rodáka z Vrbky:

"Ve Vrbce to máme všichni blízko do lesa, tady nikdo drahým plynem topit nebude a velice těžko bychom zde plnili požadavky dotace na vysoké procento připojení."

Požadavky Vrbky v roce 2010

V polovině roku 2010 jsem se co by starosta města opakovaně sešel s občany ve Vrbce, kteří mi přednesli požadavky na úpravu stanoviště pro odpadní nádoby (provedly TS okamžitě), vybavení místního hřiště o skluzavku, houpačku a travní sekačku (RM v srpnu 2010 odložila), na instalaci radaru s měřením rychlosti v obci.

Tehdejší místostarosta a předseda osadního výboru se postarali o zamítnutí tohoto požadavku. To bylo dva měsíce před volbami. Zřejmě to považovali za nemístnou volební kampaň starosty!  

Někdy v té době prý došlo také ke konfliktu místostarosty s občany Vrbky v hasičské zbrojnici, který byl zřejmě závažným hřebíčkem do rakve dobrých vztahů. O tomto pikantním konfliktu oficiální zdroje nic neuvádí, tak ho zde nemohu popřít ani potvrdit, ale také ho nemohu právě pro tu jeho pikantnost nezmínit :-)  

Polámané stromy

V Informačním servisu LN 4/2010 na str. 6 lze nalézt tento popis anabáze města s pokácením 4 nebezpečných stromů v Sychrově.

Po větrné smršti v březnu 2009, kdy řada stromů v okolí Sychrova, Sačan a Vrbky byla větrem polámána, se město na základě žádosti občanů rozhodlo s odvoláním na odborný posudek dendrologa pokácet všechny čtyři nemocné a poškozené stromy u kapličky na návsi v Sychrově v souladu s § 8 odst.4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, který tehdy říkal: "povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu."        

To se však nelíbilo jedné majitelce nemovitosti v Sychrově, kterou ty stromy přímo neohrožovaly a střechu jí nerozbíjely, a podala stižnost na ČIŽP, a ta s městem zahájila správní řízení.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z výše uvedených odstavců lze dovodit, že nelze vše svalovat na anonymní ONI, ale za vším lze nalézt konkrétního člověka, mnohdy i souseda.                   -sv-

 

  

 

 

                                                                         

—————

Zpět