Ledečský precedens

30.11.2015 20:46

Poslední listopadový den roku 2015 vchází do ledečských dějin tím, že zastupitelstvo města na svém 10. zasedání schválilo změnu hranic mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Kozlov. Vyšlo tak vstříc jednoznačně odchodlané snaze většiny obyvatel místních částí Vrbka a Sychrov přejít z města Ledeč nad Sázavou pod správu obce Kozlov, ke které mají blíž jak sousedsky, tak i vzdálenostně a lidsky.

Historické majetky těchto svých osad nabídlo město Ledeč nad Sázavou obci Kozlov za úplatu vyšší zřejmě jak 1,1 mil. Kč, přestože ho samo v roce 1991 získalo od státu bezúplatně! Budoucí kozlovské osadě Vrbka, jejíž historie sahá min. do první čtvrtiny 14. století, se tak v případě pozemků bude prodávat to, co ji ještě před 65 lety patřilo! Darem pak město předá pozemky hřbitova, urnového háje, pomník padlých, vybavení hasičské zbrojnice. Podle mého soukromého (dnes již nestranného) názoru měl být s Vrbkou darem předán historický majetek veškerý.

Rychlým náhledem do zákonů č. 279/1949 Sb., o finančním hospodaření národních výborů, č. 367/1990 Sb., o obcích a č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí se lze dopídit, že s účinností od 1. ledna 1950 na čtyři desetiletí stát znárodnil obecní majetek. Znamená to, že na dobu od 1. ledna 1950 až do 23. listopadu 1990 přestal existovat obecní majetek a obce v uvedeném období ztratily způsobilost vlastnit majetek. Obec Vrbka pak navíc v 80. letech minulého století zanikla, a to prý z tak prostého důvodu, že se nenašel v obci nikdo, kdo by chtěl dělat tajemníka MNV. Přešla tak pod správu města Ledeč nad Sázavou, které však v tu dobu nemělo postavení právnické osoby veřejného práva a ani nemělo žádné vlastní orgány či majetek. Město v tomto období bylo pouhým územním celkem bez samosprávného postavení.

Dnem voleb do zastupitelstev obcí t.j. 24. listopadu 1990 nabyl účinnosti zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), který upravil otázku hospodaření obcí zejména v § 18 až 20. Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí se pak dotýkal přímo majetku obcí, který se nacházel v jejich vlastnictví ke dni 31. prosince 1949 a jenž podle § 2 zákona č. 172/1991 Sb. přešel do vlastnictví obcí dnem 24. května 1991 (konkrétně se jednalo o nezastavěné pozemky, pozemky zastavěné stavbami ve vlastnictví fyzických osob a stavby s pozemky tvořícími se stavbou jeden funkční celek).

V případě, že obec v období od 1. ledna 1950 do 24. května 1991 z nejrůznějších důvodů zanikla a sloučila se s jinou obcí, přecházel majetek do vlastnictví této jiné obce. V případě majetku obce Vrbka do majetku města Ledeč nad Sázavou.

(zdroj: Veřejná správa)

Ke změně současných hranic by mohlo dojít nejdříve k 1.1.2016 za předpokladu, že obě smluvní strany stihnou do konce roku schválit směsici veřejnoprávních,  darovacích, kupních a zápůjčních smluv. V Ledči nad Sázavou se tak má stát 21.12.2015. Článek o prodeji osad přinesla 3.12.2015 též MF Dnes. Na tomto odkazu naleznete i další články.  Také Havlíčkobrodský deník přidal 11.12.2015 svoji trošku do mlýna. 

To rozum nebere!?                                                                                         -sv-

—————

Zpět