U nás v Kocourkově

27.09.2016 16:49

Více jak rok se řešil problém nepovoleného nakládání s odpady na uzavřené, rekultivované a monitorované skládce Rašovec. Jak a s jakým výsledkem? 

Dal jsem si práci a prošel dnes odpoledne všechna (jedno!) usnesení ledečského zastupitelstva (ZM) a 22 usnesení rady města (RM), dostupná rozhodnutí či vyjádření správních orgánů (ČIŽP, stavební úřad, Policie ČR, MŽP, SFŽP, krajský OŽP) a médií, se kterými vás nyní v krátkosti seznámím.

Z oslovených správních orgánů konaly jen první tři:

ČIŽP H.Brod – v červenci 2015 zahájila správní řízení o nepovoleném nakládání s odpady s Městem Ledeč nad Sázavou a udělila mu sankci 60.000,- Kč + náklady řízení 1000,- Kč, což Město, ač v roli postiženého, zaplatilo.

Stavební úřad – v březnu 2016 zahájil s Městem správní řízení o odstranění nepovolených terénních úprav, ale nakonec vyhověl žádosti Města o dodatečné povolení stavby, které schválily i příslušné odbory životního prostředí MěÚ, ORP i KrÚ !!!

Policie ČR – od srpna 2015 šetřila trestní oznámení ve věci zneužití pravomoci veřejného činitele, aby po půlročním vyšetřování celou věc odložila s tím, že žádný trestní čin spáchán nebyl !!! Nicméně šetření nyní pokračuje dál.

Rada města – jednala během roku 2015 a 2016 o Rašovci sice celkem 22x, ale ani jedno usnesení RM se však netýkalo dodatečného schválení terénních úprav, ani schválení zaplacení sankce od ČIŽP, ani schvalování provedení potřebných úprav k nápravě stavu. Z usnesení RM se nelze dozvědět výši sankce od ČIŽP, cenu za zpracování projektové dokumentace pro dodatečné povolení terénních úprav na rekultivované skládce od firmy SWECO HYDROPROJEKT, se kterou RM schválila smlouvu dne 16.5.2016. Ani cenu víceprací, které nepovolená černá skládka stavebního odpadu vyvolala!!! A co teprv EIA, odtokové poměry, sklon koruny skládky??

Zastupitelstvo města za celý rok jednalo o Rašovci pouze jednou!!! 26.10.2015 vzalo na vědomí informaci starosty města o pokutě udělené Městu Ledeč nad Sázavou od České inspekce ŽP Havlíčkův Brod ve věci správního deliktu podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech. To je přesná citace usnesení č. 09.2015/52ZM-b) !!!

V článku Odstranit nebo legalizovat? jsme vám na tomto webu dne 21.3.2016 slíbili, že budeme informovat, která varianta dostala přednost. Trvalo to sice dále jak měsíc, ale až nyní se dozvídáme, vlastně nedozvídáme, ale dopátrali jsme se, že zvolenou variantou je Legalizace.

Co říci na závěr?

Vyhledejte si v článku Vyjádření ke skládce jasné písemné důkazy Vyjádření ke skládce a Zápis CPI o převzetí zeminy, prohlédněte si fotodokumentaci  zde  a hlavně si přečtěte znovu odpověď ředitele ČIŽP na otázku: 

Jaký je správný postup u černých skládek?

Tak rozhodně to oznámit, protože skutečně by občanům nemělo být jedno, co se děje za jejich domem a někdy se u těch skládek díváme na obrovská množství odpadů, to znamená, musí tam jezdit větší množství náklaďáků a podobně. Takže rozhodně obrátit se na starostu, případně na ORP, případně na nás na ČIŽP a rozhodně to budeme řešit.

„Jedná se o relativně časté prohřešky stavebních firem, které si neuvědomují, že zemina z výkopových prací je odpadem a nelze s ní nakládat jinak, než v mezích zákona," komentoval případ Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Rozhodně to budeme řešit? Kdo? A jak? Jak u nás v Kocourkově?

Až někdo budete demolovat stodolu, chlívek nebo dům, navozte odpad na Rašovec, tam vám to s určitostí projde! Bude to bráno jako další husarský kousek! Další partyzánština!

To rozum nebere!?   -sv-

Jen pro zajímavost jsem ještě vyhledal, jak se to řeší v jinde:

  čí. j. : ...... .........datum: 5.8.2010 vyřizuje: ..............tel. ....................

 
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného do kategorie II
 
Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám zasílá v souladu s § 6 odst. 6 zákona oznámení záměru „3. etapa skládky S-OO3" zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu. Oznámení předložilo v souladu s § 6 odst. 1 zákona město to a to. Sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.         
Město žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úřední desce, v místních části obce a nejméně ještě jedním, v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, v rozhlase apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme uvedené město o písemné či elektronické vyrozumění o dni vyvěšení této informace a o tom, jakým dalším způsobem byla informace ještě zveřejněna. 
 Podle § 6 odst. 7 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení na adresu: Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu. Ve vyjádřeních uvítáme názor, zda je nutné záměr dále posuzovat podle zákona. V případě požadavku dalšího posuzování záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci kladen zvýšený důraz. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí příslušný úřad přihlížet.
Do oznámení lze nahlédnout také na internetových stránkách https://www.cenia.cz/eia kód záměru XXXXX nebo https://www.kraj-cesky.cz/ (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).
 

 

—————

Zpět