Srpnové jednání ZM

14.08.2017 18:30

Ačkoli bylo původně na programu, jak jsme avizovali zde, pouze 5 důležitých bodů, protáhlo se tentokráte jednání ledečského ZM na dvě hodiny. Postaraly se o to hlavně tyto tři důležité body:

bod 4) rozpočtové opatření (20 minut)

bod 5) Spolkový dům Habrek (35 minut)

bod 7) prodej domu č.p. 46 v Hrnčířích (30 minut)

Rozpočtová opatření sice nebyla nikterak konfliktní, ale jejich projednání bylo tentokráte provedeno velice podrobně a zastupitelé jim věnovali velkou pozornost. Navyšovaly se příjmy i výdaje o 1,3 mil. Kč. To umožnily hlavně vyšší příjmy města z provozu výherních hracích automatů, které v polovině roku narostly oproti rozpočtu o 860 tisíc Kč a dále příspěvek z MPSV na veřejně prospěšné práce ve výši 270 tisíc Kč. Je tedy v pořádku, že se vyšší příjmy z provozu VHA použily pro potřeby kultury a sportu. Na opravu kapliček v Habreku a Obrvani bylo schváleno 480 tisíc Kč, na opravy letního stadionu 265 tisíc Kč a zimního stadionu 225 tisíc Kč. Na platy v DPS 269,5 tisíc Kč.

Spolkový dům Habrek, ačkoli byl předem zastupitelstvem projednán, se stal předmětem rozsáhlé diskuse. Výše investičních nákladů (8 mil. Kč + DPH 21%) všechny zaskočila. Pro letošek jsou na hrubou stavbu této investiční akce v rozpočtu totiž schváleny "pouze" 4 mil. Kč. Ve smlouvě je však na letošek uvedena pouze základová deska. Vedení města tak muselo podrobněji vysvětlovat smysl a rozsah akce.

Iniciátory akce byli původně dobrovolní hasiči z Habreku. Oslovili vedení města s požadavkem na vybudování svého zázemí (garáž, sklad). Postupně k tomu přibývalo sociální zařízení, kulturní sál o ploše 92 m2, podkrovní prostory, sportoviště, dětské hřiště, příjezdová komunikace, opěrná zeď, vybavení interiéru, elektrické vytápění, krbová kamna v sále, jímka odpadních vod. Objekt by měl sloužit i pro Obrvaň a taky jako volební místnost. Na zasedání ZM byly zveřejněny i části projektové dokumentace zpravované ing. Menouškem. Pohotově jsem pro vás pořídil PrintScreeny. Ať taky víte, o čem se jednalo. :-)

Nezachytil jsem jeho umístění a situování, ale z níže zobrazeného východního pohledu lze umístění částečně odhadnout, kde by se pohled od východní strany z komunikace na objekt se hřištěm a svažitým pozemkem okolo mohl naskytnout.

Když jsme se před deseti lety chystali postavit zimní stadion, markety, lávku, sportovní halu, kulturní sál, autobusové nádraží, bazén zveřejňovali jsme situační obrázky staveb, kde se dalo.

   Nižší kvalita obrázků odpovídá způsobu jejich pořízení.

Hasičům by mělo sloužit pravé kratší a subtilnější rameno L půdorysu, kulturnímu sálu a jeho zázemí levé delší a širší rameno L půdorysu.

Smlouva s dodavatelem (ATOS) byla v ZM schválena 9 hlasy PRO, 2 PROTI, 2 se zdrželi. Celkové náklady investiční akce ve výši cca 9,6 mil. Kč budou hrazeny z městského rozpočtu. Práce budou zahájeny 4.9.2017 a dílo má být dle smlouvy kompletně dokončeno 31.12.2018.

Prodej budovy č.p. 46 v Hrnčířích byl také předmětem rozsáhlé diskuse. Zaznívaly rozhodné hlasy PRO (Ivan, Policar, Vrbka, Zelený) i rozvážnější hlasy PROTI (Horáková, Drápela) a též apely na zamyšlení se nad řešením celé lokality kolem sokolovny, technologickým blokem a městskými pozemky (Čuban, Horáková). K těmto apelům bych se také připojil. Nakonec byl znovu schválen záměr prodeje a uložen úkol odboru samosprávy připravit na příští zasedání ZM návrh kupní smlouvy, který bude obsahovat požadavky prodávajícího zajišťující záruky, že bude slibovaná rekonstrukce budovy a její využití ve stanoveném termínu provedena.

V bodě RŮZNÉ předložil starosta Tůma zastupitelstvu ke schválení dodatek č.1 na akci oprava střechy ZS, jehož předmětem je změna tloušťky trapézových plechů z původních 0,55 mm na 0,75 mm, což bude znamenat zvýšení ceny o 120 tisíc Kč a posunutí termínu realizace na 15.9.2017 s tím, že termín zahájení zimní sezóny 18.8.2017 nebude ohrožen.

Dále v bodě RŮZNÉ bylo schváleno podání žádosti o dotaci na MŠMT pro rekonstrukci kabin na letním stadionu a dofinancování akce z prostředků města.

Místostarosta Drápela informoval ZM o rozhodnutí společnosti GALATEK o demolici původní budovy zemědělského učiliště na Pláckách. Na jejím místě hodlá GALATEK postavit další provozní halu.

Úpravu parkování v Nádražní ulici před základní školou hodlá radnice provést ještě v tomto roce. Na pravé straně komunikace směrem k poště bude instalována značka ZÁKAZ STANÍ, na parkoviště před základní školou a před školní jídelnou u pošty budou instalovány dva parkovací automaty a parkování bude zpoplatněno v režii města. Důvodem těchto opatření je komplikovaný provoz mezi zaparkovanými automobily na této části komunikace..

Zbylé dva body (záměr prodeje vily na Mizerově a Smlouva na věcné břemeno s GasNet) byly schváleny bez problémů. 

Příští jednání ledečského zastupitelstva města se uskuteční 18.9.2017.  -sv-

—————

Zpět