Zářijové jednání ZM

18.09.2017 18:02

Po osmé se letos sešlo Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ke svému řádnému zasedání v pondělí 18.9.2017 od 16:00 hodin v obřadní síni na ledečské radnici. Na programu mělo 13 bodů, z nichž stěžejními body byly rozpočtové změny a schválení výběru dodavatele na akci Snížení energetické náročnosti SVČ Barborka 790. Tyto dva body jednání doplnily další běžné procedurální a majetkoprávní úkony týkající se schválení věcných břemen služebnosti k městským pozemkům.   

Rozpočtová opatření ZM08 navyšovala příjmovou část rozpočtu Města pro rok 2017 o 3.981.152,- Kč, kde hlavním zdrojem byl příjem z Daně právnických osob ve výši 3.457.000 Kč. Na této částce se podílí samo Město, které je též plátcem daně. O stejnou částku jako příjmy se pak navýšily i výdaje, hlavně položka Platby daní a poplatků o částku 3.457.000 Kč. Zajímavá účetní operace! To udělat 5x do roka, tak příjmy vzrostou o 17 milionů a výdaje jakbysmet a ve skutečnosti nula od nuly pojde! :-)

Snížení energetické náročnosti SVČ Barborka 790. Do názvu této akce nebylo zařazeno důležité slůvko "budovy", které by upřesnilo, že se nejedná o příspěvkovou organizaci Středisko volného času, ale o budovu, kde SVČ sídlí. Snižovat energetickou náročnost SVČ by totiž nebylo snad ani proveditelné. :-)  Přitom to bude právě budova v Barborce č. 790, která se tím dočká výměny oken a zateplení. Akci bude realizovat firma TOMIreko, s.r.o. Třebíč, dodavatel vzešlý z výběrového řízení, který akci provede v termínu do 31.10.2018 za cenu 4.750.842,- Kč + DPH se zárukou 96 měsíců. Město na tuto akci obdrží dotaci z OPŽP ve výši 40% uznatelných nákladů. Souběžně s touto akcí proběhne před instalací nových oken i doplnění nosníků pod podlahu tanečního sálu ke zvýšení jeho únostnosti.   

Zajímavé informace zazněly během diskuse zastupitelů a pak také v bodě Různé:

  • v příštím roce hodlá ZM vybudovat chodník po pravé straně Habrecké ulice mezi křižovatkami nad poliklinikou a Na Sibiři,
  • přípravné práce na kanalizaci Habrek - Obrvaň váznou na nesouhlasu se zřízením věcných břemen od majitelů strategických pozemků, po kterých by měla být kanalizace vedena. Přitom pouze 5 domů v Habreku likviduje odpadní vody legálně odvozem na ČOV a další 2 využívají mobilní služby specializované firmy!! 
  • z bytového domu č.77 v Čechově ulici se vystěhovávají nájemníci, Krajská hygienická stanice zakázala Městu dům v tomto stavu používat k bydlení, Město pomáhá sedmi nájemníkům s obstaráním jiného bytu a s vystěhováním,
  • v příštím roce plánuje Kraj Vysočina velkou rekonstrukci silnice II/130 v rámci akce "II/130 přivaděč G. Jeníkov - dálnice D1" financované z prostředků EU, řešen bude pod viaduktem i pás pro pěší na této komunikaci,
  • jednatel TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. požádal ZM, zda by se mohl účastnit jednání o změně právní subjektivity jím řízené firmy.

Přímý přenos z jednání ZM tentokrát provázely organizační a technické problémy. Na hlavní stránce www.ledecns.cz nebyl v okamžiku zahájení jednání ZM zveřejněn přístup k on-line přenosu, stalo se tak až po 16:30 hodině. K dohledání naštěstí byl na další stránce po rozklinutí Aktualit. U zastupitelů uprostřed řady stolů po pravé ruce starosty města byl nevhodně nasměrován mikrofon, asi tak jako Kim-Čong-unova balistická střela, takže zastupiteli a zastupitelce, zde sedícím a často diskutujícím, bylo velice špatně rozumět, asi tak jako Kim-Čong-unovi. Totéž platí neustále i pro úředníky, kteří, až na ing. Dvořáka, mikrofón používají, dá se říct, "expressis verbis" nahodile. :-)

Veřejná část jednání byla zakončena v 17:32 hodin, zastupitelé dále jednali ještě pracovně snad již tentokrát i za účasti jednatele Technických služeb. -sv- 

čas 16:21 odkaz na přímý přenos stále chybí    čas 16:38 odkaz na přenos ZM naskočil  

—————

Zpět