Žádost o přezkoumání

05.10.2014 20:52

31.3.2014

Žádost o přezkoumání stavebního řízení ve věci cyklostezky v Ledči nad Sázavou, Žádost o změnu v užívání stavby,  Žádost o odstranění dopravního značení a Žádost o náhradu škody

Vážené dámy a pánové,

obracíme se na Vás se žádostí o přezkoumání oprávněnosti stavebního řízení akce "Cyklostezka Ledeč - Podháj", která byla spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši cca 4 mil. Kč.

Společně s manželkou jsme vlastníky parcel a nemovitostí v oblasti Sluneční zátoky v k.ú. Ledeč nad Sázavou č. 2207, 2208, 2209, 2210, 2351/15 a 2351/17, které byly v současné podobě postaveny v roce 1979 jako rekreační středisko a nacházejí se na konci komunikace, momentálně "cyklostezky", která od začátku historie areálu, jež sahá až do roku 1936, slouží a vždy sloužila jako jediná přístupová cesta pro osobní automobily, autobusy a veškerou dopravní obslužnost potřebnou pro zajištění provozu rekreačního areálu a výrobních prostor. Loni v listopadu byla silnice opravena a poté celá přeznačena na cyklostezku se značením C9a,b, což je dle zákona č. 13/1997 Sb. stezka pro chodce (vč. zdravotně postižených) a cyklisty se společným provozem, ze které je současně vyloučen provoz silničních motorových vozidel.

Toto vidíme jako velký problém a žádáme o provedení změny užívání komunikace z cyklostezky zpět na komunikaci pro motorová vozidla.

I přes skutečnost, že jsme vlastníky pozemků přímo sousedících s "cyklostezkou", nebyli jsme přizváni ke stavebnímu řízení, za jehož oprávněné účastníky se tímto prohlašujeme a žádáme dotčené orgány aby zjednaly nápravu a změnily účel využití předmětné
komunikace, neboť:


 1. neexistuje jiný přístup k nemovitostem ve Sluneční zátoce
 2. nemovitosti ve Sluneční zátoce jsou využívány k  podnikatelským účelům - jedná se o nehlučnou výrobu a provoz rekreačního střediska a kempu s občerstvením.
 3. aktivity námi provozované v našich objektech slouží k zajištění našich příjmů
 4. výše uvedené nemovitosti jsme kupovali na úvěr, který splácíme. Bude-li nám a našim klientům omezen či znemožněn přístup k objektům, které jsou zdrojem našich příjmů, nebudeme schopni úvěr splácet, čímž následně dojde k exekuci nejenom celého střediska Sluneční zátoka, ale aké našeho bytu, který je součástí ručení za úvěr.

Tím dojde k totálnímu zmaření nejenom posledních 9 let naší činnosti a ztrátě nemalých investic, ale také přijdeme o všechen majetek. Náš stát, potažmo úředníci, z nás bez mrknutí oka udělají bezdomovce. Kdo za tuto situaci, kterou jsme nezavinili, ponese plnou zodpovědnost?

Domníváme se, že důvodem, proč jsme nebyli osloveni a přizváni jako účastníci stavebního řízení, není omyl či chyba úředníka, ale úmysl nás poškodit, neboť bychom s přeznačením komunikace na"cyklostezku" nesouhlasili a vznášeli věcné argumenty proti celé akci, protože příjezdovou komunikaci využíváme každodenně po celý rok a bylo by nám jasné, že změnou užívání s vyloučením motorových vozidel přijdeme o jedinou přístupovou cestu ke všem nemovitostem a nedostanou se k nám ani naši hosté, zákazníci a klienti, kteří nakupují naše služby.

Dle Ústavy ČR je vlastnictví základním lidským právem požívajícím ochranu nejvyšší právní síly a lze ho omezit pouze zákonem nebo na základě zákona. Můžete nám, prosím, někdo z Vás, výše uvedených, sdělit na základě jakého zákona došlo k omezení našich práv?

Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR, v hlavě IV, čl. 26 říká, že každý má právo podnikat a zakotvuje v čl. 36 právo na ochranu každému, kdo byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy.

Jsme přesvědčeni, že změnou užívání přístupové komunikace na cyklostezku došlo k omezení ve výkonu našeho vlastnického práva a máme nárok na ochranu proti těm, kdo do našeho práva neoprávněně zasáhli, tj. MÚ Ledeč nad Sázavou, MÚ Světlá nad Sázavou, DI PČR Havlíčkův Brod, APIS - Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o.

Jelikož jsme nebyli přizváni za účastníky stavebního řízení, ač dle Stavebního zákona mezi ně patříme, nemohli jsme hájit naše práva ve správním řízení při povolování stavby.

Patříme mezi osoby, jejichž vlastnické právo a právo podnikat bylo tímto rozhodnutím přímo dotčeno, a to negativním a omezujícím způsobem.

Přeznačením běžné komunikace, do té doby fungující jako jediná přístupová cesta k nemovitostem na "cyklostezku", ze které je vyloučen provoz motorových vozidel, bylo dotčeno naše vlastnické právo, neboť, pokud budeme dodržovat dopravní značení, nemůžeme se k nemovitostem, které využíváme v rámci podnikání, dopravit a nepřijedou k nám ani naši klienti, kteří zde mají na rok 2014 domluvené akce. Toto dopravní značení omezuje naše podnikatelské aktivity spojené s vlastnictvím daných nemovitostí.

Nesouhlasíme se skutečností, že jsme omezováni na našich právech přístupu k nemovitostem a podnikání, neboť výše uvedené nemovitosti využíváme k výdělečné činnosti, tedy k naší obživě. Rozhodnutí správního orgánu se nás přímo dotýká neboť  přímo zasahuje do výkonu  našich práv.

Městský úřad v Ledči nad Sázavou uveřejnil v únorovém čísle Ledečského zpravodaje, na straně 7, příspěvek Ing. B. Dvořáka, vedoucího odboru výstavby a životního prostředí, kde je mimo jiné uvedeno:  "Obecný zájem může být chráněn dopravní zákazovou značkou, tak jak se stalo v případě cyklostezky. Není přece možné, aby se po cyklostezce, mezi cyklisty, bruslaři a procházejícími se seniory proháněla motorová vozidla, která budou ohrožovat rekreanty a poškozovat povrchovou vrstvu cyklostezky. K zaparkování vozidel bude sloužit dostatečně velké parkoviště u bývalého lomu, kam všichni návštěvníci cyklostezky odstaví svého motorového miláčka a zbytek cesty k oblíbenému místu půjdou pěšky nebo použijí kolo.Plně chápeme rybáře seniory, kterým tato opatření mohou způsobovat problémy, ale je zřejmé, že situaci nelze řešit cestou výjimek."

Dále pan Dvořák píše: "Správcem je ten, kdo spravuje svěřený majetek s péčí řádného hospodáře a musí k tomu využít všech jemu dostupných prostředků"

Ptáme se, co si máme myslet a jak si máme vysvětlovat protichůdná stanoviska a vyjádření představitelů Města Ledeč? Jak je možné, že v jednom okamžiku nám Město Ledeč slibuje
neomezený průjezd a na druhou stranu vše popírá nekompromisním postojem k jakýmkoli výjimkám?  Znamená to snad, že si z nás dělají celou dobu legraci nebo pravá ruka neví co dělá ta levá ? Proč nám cokoli slibovali a uváděli nás v omyl, když po celou dobu věděli, že dojde k zákazu vjezdu motorových vozidel ?

I my máme zodpovědnost za náš majetek a musíme se chovat, jak uvedl pan Dvořák v Ledečském zpravodaji, jako řádní správci našeho majetku a musíme k tomu využít všech nám dostupných prostředků.

Nabízí se otázka, jak může Městský úřad slibovat povolení k vjezdu, když toto nespadá do jeho pravomocí? V poznámce k pravidlům cyklostezek stojí, že je možné na cyklistické stezce udělit výjimku ze zákazu vjezdu motorových vozidel, ale je nutné konkretizovat a specifikovat motorová vozidla, kterých se taková výjimka bude týkat. V našem případě se jedná o cca 15 vozů obchodních zástupců našich dodavatelů, 12-25 nákladních vozů dodavatelů, 2-3 traktory s cisternou vyvážející jímky, popelářský vůz, 12-20 autobusů a nespočetné množství osobních vozů, kterými přijíždějí hosté a klienti střediska Sluneční zátoka. Konkrétní informace k vozidlům jsme schopni dodat pouze u našich soukromých automobilů, neboť naši dodavatelé a klienti přijíždějí pokaždé něčím jiným, a tudíž podmínku konkretizace a specifikace nelze splnit.

Odmítáme již nadále věřit ústním slibům Městského úřadu v Ledči nad Sázavou, že vše bude v pořádku, že po silnici budeme smět jezdit, že nám vydají speciální povolení, která budou platit i pro naše klienty a hosty, neboť při posledním rozhovoru s představitelem obce, místostarostou Jaroslavem Doležalem, dne 10.března t.r. jsem se dozvěděl, že původní silnice je řádná cyklostezka a žádná vozidla na ní nemají co dělat, natož autobusy, které nám přivážejí děti na školní pobyty. Následně jsem kontaktoval starostu Města pana Vaňka, který mi slíbil, že situaci během týdne vyřeší a bude mě do 14.března 2014 informovat o dalším postupu, což bohužel nedodržel a do dnešního dne, tj. 31.3.2014, jsem se žádné odpovědi nedočkal, dokonce mi, snad "pro jistotu", ani nezvedal jeho mobilní telefon. Z jakého důvodu se mnou pan starosta Města Ledče nekomunikuje nevím, třeba vysvětlí někomu z vás, nadřízených orgánů, kde je problém a proč došlo k tolika pochybením či úmyslným manipulacím.

Zcela evidentně byla dotčena naše vlastnická práva k nemovitosti, stejně tak jako právo podnikat, které jsou součástí naší Ústavy. Je zřejmé, že stavba není v souladu se zákonem č.13/1997 Sb. kde je cyklostezka definována jako místní komunikace IV. třídy nebo veřejná účelová komunikace, z níž je vyloučen provoz motorových vozidel, a proto žádáme o:

- přezkoumání stavebního řízení

- přezkoumání stavebního povolení

- přezkoumání stanoviska Krajského ředitelství Dopravního inspektorátu Policie ČR Havlíčkův Brod

Jak je možné, že paní Báčová, zastupující odbor dopravy MÚ Světlá nad Sázavou, v Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou píše, že upouští od místního šetření a ústního jednání na základě toho, že jí jsou dobře známy poměry staveniště? Byla se tady paní Báčová někdy osobně podívat? Neví snad paní Báčová, že ve Sluneční zátoce jsou podnikatelské nemovitosti odkázané na jedinou přístupovou komunikaci, bez které areál pozbývá jakékoli hodnoty a bez níž v něm nejde vyvíjet jakoukoli činnost, natož podnikat? Nebo je paní Báčová natolik naivní osoba, která neví, že když na konci nějaké komunikace stojí rozlehlý komplex budov, že je také potřeba se k nim nějakým způsobem dopravovat a zajistit zásobování a údržbu? Anebo paní Báčové někdo dodal neúplné či zmanipulované podklady ?

Jak je možné, že "zodpovědný" úředník rozhoduje od stolu místo toho, aby si každou jednotlivou situaci osobně prověřil? Má takový úředník co pohledávat na zodpovědné funkci?

Dále bychom velice rádi znali odpovědi na následující otázky a konkrétní osoby zodpovědné za jednotlivá pochybení:

 • Jak se mohlo stát, že 4. listopadu 2013, bez varování či jakéhokoli předchozího upozornění, najely do Sluneční zátoky pracovní stroje, čímž nám byl na měsíc omezen, a po několik dní dokonce znemožněn, přístup do areálu?
 • Jak se mohlo stát, že nám byla z "moci úřední" na dobu jednoho měsíce znemožněna výdělečná činnost ? Kdo je za toto rozhodnutí zodpovědný ?
 • Z jakého důvodu nám v pondělí 4.11.2013 na základě našich ústních protestů na "staveništi" zaměstnanci MÚ Ledeč n.S. nekompromisně sdělili, že stavba začíná a Město nic řešit nebude, stejně tak jako nebude řešit skutečnost, že musíme zrušit domluvené akce a ať zapomeneme na jakoukoli kompenzaci ušlých příjmů ? Že máme přestat dělat problémy a být rádi, že budeme mít opravenou cestu...
 • Kdo je zodpovědný za to, že jsme nebyli v dostatečném časovém předstihu o stavbě informováni a museli jsme kvůli této "hurá akci" zrušit naše domluvené akce, kdy jsme nejenom přišli o nemalý finanční příjem, ale před našimi klienty jsme vypadali jako totálně neschopní amatéři? Kdo nám tuto finanční ztrátu uhradí?
 • Jak je možné, že stavba byla započata v pondělí 4.listopadu 2013, když stavební povolení bylo vydáno až 18.listopadu 2013 a právní moci nabylo 20.listopadu 2013?
 • Jak je možné, že stavební povolení bylo vydáno 18. listopadu 2013 a právní moci nabylo 20. listopadu 2013? Nebyla tak dodržena zákonná lhůta 15-ti dnů, kdy má být stavební povolení vyvěšeno na úřední desce.
 • Jak je vůbec možné, že Městský úřad nemusí dodržovat zákony a může zahájit stavbu bez platného stavebního povolení ? Mohou si snad v našem státě dělat úředníci co se jim zlíbí a nerespektovat platnou legislativu, i když ji sami po občanech vyžadují a za přestupky je trestají ? Kdo potrestá úředníky Městského úřadu ?
 • Nedošlo zde náhodou k trestnému činu dle §158 trestního zákona - zneužití pravomoci veřejného činitele
 • Proč, když byla silnice rozšiřována, nebyla rozšířena dostatečně tak, aby byla zachována původní silnice pro dopravní obslužnost vedle které mohl vzniknout samostatný pruh pro cyklisty a pěší?
 • Kdo je zodpovědný za to, že na Oznámení o zahájení  stavebního řízení veřejnou vyhláškou, které vydal Městský úřad Světlá nad Sázavou, jsou uvedeny všechny sousední parcely kromě našich ? Z jakého důvodu byly naše parcely vynechány?
 • Proč na tom samém Oznámení jsou jmenovitě vypsáni  všichni účastníci stavebního řízení, jejichž pozemky sousedí s opravovanou silnicí kromě nás? Jednalo se snad o úmysl abychom nevznesli námitky proti tomuto stavebnímu řízení?
 • Kdo je zodpovědný za to, že neproběhlo řádné místní šetření?  Protože kdyby skutečně proběhlo, tak snad dotčení úředníci nejsou natolik "zabednění", aby si mohli myslet, že rekreační středisko může fungovat bez přístupové komunikace.
 • Kdo je zodpovědný za to, že nevzal vůbec v potaz existenci dvou rekreačních středisek, které se zde nacházejí? Proč se nás nikdo na nic nezeptal? Proč nikoho nenapadlo vznést dotaz týkající se pohybu a provozu ve Sluneční zátoce?
 • Jsou úředníci, kteří o cyklostezce rozhodovali, vůbec kompetentní k takovému rozhodnutí? Mají dostatečné znalosti a způsobilost aby mohli učinit kvalifikované rozhodnutí?
 • Kdo nese zodpovědnost za to, že 2 km "cyklostezky" byly nadřazeny vlastnickému právu a právu podnikat?
 • Je tato "cyklostezka" zkolaudována ? A kdo tuto stavbu jako cyklostezku zkolaudoval? Proběhlo kolaudační řízení dle platných zákonů a vyhlášek ? Byli se zde dotyční úředníci vůbec podívat a zajímali se o provoz na komunikaci a nemovitosti v okolí?
 • Proč Město Ledeč chystá na pondělí 7.dubna slavnostní otevření cyklostezky když moc dobře ví, že je zde problém? Copak je důvod cokoli slavit, když situace není vyřešena? Pleteme se snad, když celou akci vyhodnocujeme jako alibistickou kamufláž, kdy následně budeme předhozeni obyvatelům Ledče jako ti zlí, kteří je připravili o jejich cyklostezku, kterou pro ně jejich Město s takovým úsilím vybudovalo?

Jako další věc musíme zmínit situaci, která nastala s oteplením a zvýšeným pohybem lidí na "cyklostezce". Kdykoli jedeme do firmy ve Sluneční zátoce, setkáváme se my i naši dodavatelé s negativní reakcí jak dospělých, tak dětí, kdy nás slovně urážejí, pokřikují vulgarismy, častují nás nepěknými symboly a nazývají idioty, kteří nerespektují dopravní značky. A kdo respektoval naše práva? Celá situace je pro nás velice nepříjemná, obtěžující a ponižující.

Cyklostezka nám kromě problémů s přístupem přináší také dennodenní nepříjemnosti s neukázněnými uživateli "cyklostezky", kteří, ač již mimo vyhrazenou cestu, nám projíždějí či procházejí podloubím naší budovy, neoprávněně vstupují do budov, které připravujeme na zahájení sezóny a nerespektují zásady slušného chování.
V areálu a jeho okolí máme zvýšený výskyt odhozených odpadků a nedopalků cigaret, nemluvě o nekoordinovaném výkonu tělesných potřeb uživatelů "cyklostezky".

Ponese vůbec někdo zodpovědnost za tuto zpackanou akci a špatná rozhodnutí? 

Nebo bude, tak jak je v Čechách a státní správě zvykem, vše zameteno pod koberec?

Je vůbec možné, aby lidé na poměrně vysokých a zodpovědných pozicích byli natolik nedbalí? Nebo se od samotného započetí "projektu" jednalo o úmysl určité skutečnosti zatajit a zmanipulovat?  Máme si snad myslet, že ti, kteří stojí za touto akcí nás chtěli poškodit od samotného začátku?  Nelze přece "budovat" cyklostezky tím způsobem, že omezíte vlastnická práva a přístupy k nemovitostem soukromých osob a živnostníků.

Z lidského hlediska považuji na listopadových událostech za velmi zvláštní a cynickou tu skutečnost, že zaměstnanci MÚ Ledče n.S. při jejich velkolepých plánech nevzali v potaz potřebu případného zásahu Rychlé záchranné služby nebo Hasičského sboru v areálu Sluneční zátoky.... Před dvěmi lety jsem prodělal oboustrannou masivní embolii plic plus mám trombózu v noze, jsem "Warfarizován" a tudíž nesmím upadnout, a i přes výslovné upozornění zaměstnanců MÚ Ledče na tento mů jstav jsem měl smůlu a musel jsem chodit  se zbožím a materiálem i několikrát denně v terénu, kde jsem se mohl kdykoli zranit, což se mi za světla baterky i stalo, naštěstí bez větších následků. V případě jakéhokoli úrazu u člověka, který užívá Warfarin (lék na ředění krve), je velmi důležité, aby byl neprodleně  dopraven do nemocnice k dalšímu odbornému ošetření. Toto mi bylo, v případě že by k úrazu došlo, znemožněno.  Jedná se o velmi neobvyklé stanovisko Města Ledče k ochraně zdraví, když právo na ochranu zdraví je ústavním právem každého občana ČR. Vzal někdo ze zodpovědných úředníků v potaz potřebu zásahu Rychlé záchranné služby nebo Hasičů, kdyby se náhodou cokoli stalo ? Jak by se sem dostali ?

Zároveň Vám oznamujeme, že požadujeme náhradu ušlého zisku za listopad 2013 v plné výši včetně všech sankcí, které nám jsou účtovány, protože díky neoznámené stavbě a následné neprůjezdnosti přístupové komunikace jsme nemohli dostát závazkům vůči našim klientům, dokonce jsme ani neměli díky tomuto neserioznímu jednání ze strany Městského úřadu možnost domluvené termíny přesunout, a tím jsme přišli o nemalou finanční částku, díky čemuž jsme se dostali do problémů s hrazením našich závazků. Žádáme proto o informaci, kdo konkrétně nám tuto škodu uhradí a kterému úřadu máme zaslat fakturu k proplacení. Částka bez sankcí, o kterou jsme v listopadu 2013 přišli, je Kč 117.000,- plus 21 % DPH.

Provoz rekreačního střediska Sluneční zátoka zahajujeme v dubnu, což obnáší nájezd osobních vozidel a vozidel dopravní obslužnosti. Pobyty pro sezónu 2014 máme domluvené již od loňského roku a většina z nich je pod podepsanými smlouvami, jejichž součástí je i penalizace.
Kdo bude zodpovědný za případné ztráty, pokud nám bude naše činnost znemožněna?
Kdo nám uhradí ušlý zisk a smluvní pokuty?

 Prosíme o jasnou odpověď na otázku: Jak nám zaručíte naše vlastnická práva a přístup k nemovitostem?

Rádi bychom také všechny dotčené orgány upozornili na skutečnost, že díky označení příjezdové komunikace značkou "Cyklostezka" přicházíme o klientelu a tím pádem i o výdělek, který budeme požadovat uhradit. Málokdo si totiž dovolí ignorovat značku zakazující vjezd motorových vozidel a půjde do rizika, že např. dojde k nehodě, kterou sice prokazatelně zaviní cyklista nebo bruslař, ale veškeré následky ponese řidič motorového vozidla, který vjel na "cyklostezku".

Naše středisko je odkázáno na klientelu, která pro přístup potřebuje funkční příjezdovou komunikaci pro motorová vozidla.

Prosíme o urychlené prošetření vzniklé situace a zjednání, pokud možno, okamžité nápravy ve značení příjezdové komunikace.


Děkujeme za prověření výše uvedené situace a za kladné vyřízení žádosti


S pozdravem

Miroslav Janoušek

Lenka Janoušková


—————

Zpět