Žádost na zastupitele

05.10.2014 21:56

21.5.2014


K rukám Zastupitelstva Města, jakožto nejvyššímu orgánu SAMOSPRÁVY Města, kterému je zodpovědná Rada Města a následně též starosta s místostarostou, kteří nejednají na základě své vlastní vůle, ale pouze vykonávají úkoly a úkony schválené ZASTUPITELSTVEM Města Ledče nad Sázavou, popř. Radou (tzn., že veškeré informace veřejně prezentované a šířené ústně či písemně starostou či místostarostou jsou informace schválené Zastupitelstvem Města. Veškerá prezentace na oficiálních internetových stránkách Ledče nad Sázavou taktéž vyjadřuje schválený názor většiny členů Zastupitelstva Města Ledče nad Sázavou)


Věc: Žádost o vysvětlení


Vážení zastupitelé Města Ledče nad Sázavou,

vycházím z předpokladu, že vy všichni, jakožto zastupitelé Města Ledče, ovlivňujete a schvalujete veškeré výroky a činy pana starosty a pan starosta pouze vykonává to, čím ho vy, jakožto nejvyšší samosprávný orgán, pověříte, včetně veškeré mediální prezentace. Starosta přeci "pouze" zastupuje Město navenek.

Od začátku našeho sporu ohledně cyklostezky jsem se k vám všem choval korektně a věnoval jsem se pouze faktům, které se přímo týkaly vzniklého  problému. Nikoho jsem nikdy nešpinil a ani do budoucna toto není mým úmyslem. Veškeré výroky v médiích z mojí strany se vztahovaly a vztahují pouze k problému příjezdové komunikace do Sluneční zátoky, hulvátskému jednání místostarosty a starostovým lžím ohledně příjezdu do Sluneční zátoky.

Znovu opakuji, že až do 10.března 2014 jsem všem představitelům i úředníkům Města i Městského úřadu bezvýhradně věřil, že je vše v pořádku a že se nekoná žádné omezení vjezdu na "cyklostezku". Nenapadlo mě cokoli si prověřovat, natož hledat, co znamená "cyklostezka" v praxi. Bohužel, právě 10.března 2014 mi byl hrubým způsobem ústy místostarosty osvětlen pravý stav věci. Bylo mi jasně řečeno, že na cyklostezku nesmí vjet žádné vozidlo, natož zásobování, autobusy s dětmi a rekreanti. Snažil jsem se v klidu domluvit, kontaktoval jsem starostu, ale když se 20 dní nic nedělo a nikdo se mnou nechtěl komunikovat, byl jsem nucen obrátit se na různé úřady včetně médií.   
Nemám žádný problém s osobami Vaňkem a Doležalem jakožto běžnými občany, řeším s nimi problém jako se starostou a místostarostou, jako  s představiteli samosprávy Města Ledče, které problém zavinilo.

Před cca dvěma týdny jsem hovořil s náměstkem Ing. Blechou ze SFDI, který mi položil otázku, proč se vlastně angažuji ve věci příjezdové komunikace, když jsem v exekuci a co bude s areálem Sluneční zátoka. Vážení zastupitelé, pokud míníte na dotčených úřadech argumentovat prostřednictvím starosty Města tím, že dlužím Městu a mám dluh u VZP, a tím pádem jsem nevěrohodný a vlastně nemám žádná práva, natož nárok na nápravu situace, pak jste na tom ohledně soudnosti mnohem hůře, než bych si kdy pomyslel.

Článkem ze dne  15.května 2014, zveřejněným na internetových stránkách www.ledecns.cz pod názvem "O nenávisti", jste mi ukázali, že neumíte jednat čestně. To, že neumíte veřejně přiznat, že jste vašim společným rozhodnutím zavinili vzniklý problém, přestože jste jeden vedle druhého od samotného začátku věděli, že "cyklostezka" znamená zákaz vjezdu všech motorových vozidel a že se neumíte postavit k dané situaci čelem, to jsem již poznal. Bohužel jsem netušil, že se zachováte natolik zákeřným způsobem, že začnete ústy starosty roznášet neúplné  informace o mojí osobě a že se snížíte natolik, že budete všechny, kdo umějí číst a sledují městské stránky, veřejně informovat o mojí finanční situaci, která s tím, že jste z běžné komunikace udělali cyklostezku, nemá pranic společného. Když už jste tak čestní občané Města Ledče, že máte potřebu informovat spoluobčany o mém životě, buďte tak laskaví a uvádějte plné informace, protože to, co jste na www.ledecns.cz zveřejnili, je prachobyčejná snaha o diskreditaci mojí osoby a likvidaci Sluneční zátoky. Tímto článkem jste uškodili nejenom mně, mojí manželce a její devítileté dřině na Sluneční zátoce, ale také mému synovi, který se sporem "cyklostezka" nemá nic společného. Pouze se jmenuje stejně jako já, Janoušek, a pracuje v Ledči.


Vážení pánové,

dovolím sireagovat na články publikované na internetových stránkách www.ledecns.cz  O NENÁVISTI

Problém cyklostezky, který zavinili ledečští úředníci v čele s panem Vaňkem, a potažmo Zastupitelstvem Města,  se pan Vaněk snaží zamaskovat arogancí a osobními útoky proti mojí osobě spojené s tím, že nehovoří ani trochu konstruktivně, ale vytahuje věci, které s cyklostezkou nesouvisejí. Vyjadřuje-li starosta Města Ledče nad Sázavou na oficiálních stránkách města názor, pak se domnívám, že je to názor schválený zastupitelstvem Města.  Pan Vaněk píše, že je příliš mnoho otázek bez odpovědi. Není tomu tak, pan Vaněk i vy, všichni zastupitelé, odpovědi znáte, pouze se vám nehodí je zveřejnit, neboť by se ukázalo, že diskreditace mojí osoby by v tom případě nebyla možná. A jak pan Vaněk píše, volby jsou za dveřmi, tak proč si nezačít ohřívat volební guláš už teď ? .... Sami posuďte, souvisejí-li tyto otázky s problémem znepřístupnění příjezdové komunikace ......


1. že nejsem Ledečák? 

Ano, to nejsem. Nikdy jsem také nikde netvrdil, že jsem. Pouze v tomto krásném městě vlastním několik nemovitostí a starám se o ně. Nechápu a nerozumím, proč se zastupitelstvo Města zabývá takovou banalitou, kde mám trvalé bydliště, a vidí jako důležité tuto informaci zveřejnit na městských stránkách. V Ledči působím od roku 2006 a Městu jsem nikdy nezpůsobil žádný problém. Natož finanční škodu.


2. Dluh vůči Městu? 

Ano, spolu s manželkou jsme dosud neuhradili platbu ročního nájemného za střdové pozemky ve Sluneční zátoce ve výši Kč 15.442,-  (jedná se o travnaté pozemky kolem hřišť a budov ve Sluneční zátoce). V listopadu 2013 jsme ale uzavřeli ústní dohodu s paní Čubanovou, že platbu provedeme do konce června 2014 z důvodu překvapivého listopadového zahájení, nám neohlášené, stavby, kdy jsme museli zrušit tři domluvené akce a tím pádem jsme přišli o příjem, ze kterého bychom nájemné v termínu uhradili.


3. Dlužník v exekuci?

Ano. Dlužil jsem zdravotní pojišťovně. V době, kdy místostarosta začal tuto informaci šířit po Ledči, se jednalo o částku ve výši Kč 6.500,-.
Kdyby nám však nebylo předčasným zahájením stavby cyklostezky zabráněno v realizaci  podzimních pobytů v našem rekreačním středisku, byl by tento dluh vyrovnán už v loňském roce.

Závazek vůči zdravotní pojišťovně mám již uhrazen a v nejbližších dnech bude proveden i výmaz exekuce na katastru nemovitostí.


4. Proč se pan Janoušek ohání tím, že nebyl účastníkem stavebního řízení ohledně cyklostezky?.....

Protože mi byly od počátku hovorů o cyklostezce úmyslně poskytovány lživé informace:

a)    stavba cyklostezky měla začít až v roce 2014

b)    o zahájení stavby jsem se dozvěděl tím způsobem, že jeden den ráno najela do Sluneční zátoky stavební technika a zatarasila příjezdovou komunikaci. Nikomu jsme s ženou nestáli za informaci o tom, co se chystá. Město ani Městský úřad nám nedali šanci se na tuto stavbu jakkoli připravit. Jasně nám dali najevo, kdo je v Ledči pánem a může si dělat co chce..... Nyní již vím proč. Protože v té době ještě nebylo vydáno stavební povolení. Takže kdo tady podvádí ?

c)     Cyklostezkou se pro nás nemělo vůbec nic změnit. Příjezdová komunikace měla zůstat příjezdovou komunikací promotorová vozidla s tím, že po ní budou jezdit cyklisté a chodit lidé na procházku ve větším měřítku než tomu bylo doposavad

d)    O skutečnosti, že po cyklostezce nesmí jezdit žádné motorové vozidlo jsem se dozvěděl až 10.března 2014.


5. Dar od stavební firmy Dvořák?
Ano. Převzal jsem v listopadu finanční dar od stavební společnosti Dvořák pro občanské sdružení Sluneční zátoka junior ve výši Kč 30.000,-. Nejednalo se však o žádnou kompenzaci ušlého obratu. Finanční dar byl řádně přiznán u finančního úřadu.


6. Vybudování luxusní komunikace do areálu?

Ano. Nejsem to však já nebo snad moje žena, kdo tuto investiční akci navrhnul, schválil a zrealizoval, přičemž se dopustil spousty chyb, úmyslných pochybení a účelových lží. Dokonce jsem již před několika lety přestal Město žádat o opravu nejvíce poškozených částí příjezdové komunikace do Sluneční zátoky a každoročně v dubnu jsme svépomocí nejvíce poškozené úseky opravovali sami. Starosta, předpokládám, že s vaším souhlasem, mně vyčítá luxusní cestu za peníze všech občanů Ledče. Rád bych podotknul, že já neodhlasoval cyklostezku s odůvodněním "aby tady po nás něco zůstalo", a že já nejsem ten, kdo je každý měsíc placen z daňových odvodů občanů.


7. Vydírání?

Pokud pan starosta a Zastupitelstvo Města Ledče nad Sázavou nazývá vydíráním to, že se bráním proti úřednické zvůli, která mi zamezí v jediném přístupu k našim nemovitostem a odmítá se mnou komunikovat, tak pak je to asi nový výraz pro obranu mých práv. Ale v tomto bodě, myslím v bodě vydírání, si dovolím nesouhlasit. 

A že starosta s místostarostou nejednají s vyděrači ? Oni totiž nejednají s nikým, kdo je rozdílného názoru než je ten jejich neřku-li s tím, kdo je nachytá "na švestkách"


8. Podání trestního oznámení na starostu a místostarostu? 

Ani na jednoho z mocipánů jsem trestní oznámení nepodal a do zveřejnění starostova článku "O nenávisti" jsem o tom ani neuvažoval. Na tuto myšlenku mě přivedl až sám pan Vaněk. Budu o tom přemýšlet.


9. Kdo stojí za peticí?

Pouze já. Využil jsem možností právního státu a sepsal petici. Pan Vrba ji opravdu nepsal a nemá s ní nic společného.


10. Že neznám pana Vrbu?

Pan Vrbu samozřejmě znám, ale v novinách došlo k nešťastné formulaci, kdy jsem to myslel v tom smyslu, že ho neznám natolik, abych byl jeho nastrčenou figurkou či si mohl dovolit ho za cokoli soudit.


11. O nenávisti? O zuřivé nenávisti?

Nabízí se spíš otázka, kdo koho nenávidí. A proč. Říká se, že nejlepší obrana je útok. Taky se říká, že psi se brání útokem. Ale zákeřně útočí jenom srabi a zbabělci. Tak nevím...


JAK TO BYLO ZA PANA VRBY

Cílem článku ze 7.května 2014 je diskreditace Petice a odvedení pozornosti směrem k bývalému starostovi. Proč starosta Vaněk zmiňuje pouze jeden z pěti bodů Petice je nad slunce jasné.


  1. Revitalizace zeleně = problém
  2. Zjednání nápravy ve věci příjezdové komunikace do Sluneční zátoky = problém
  3. Odstoupení starosty a místostarosty = komu by se dobrovolně chtělo, že ?
  4. Prověření odborných znalostí a schopnosti úsudku pracovníků odboru výstavby, životního prostředí, majetku a investic = problém
  5. Obnovení veřejné komunikace s občany na stránkách www.ledecns.cz = velký problém, protože moc nad ostatními má ten, kdo ovládá média ..... abychom problém eliminovali, nakydáme co nejvíce špíny na bývalého starostu a odvedeme pozornost občanů tímto směrem. Když zjišťuji co se na  Městě a Městském úřadě v Ledči dělo a děje v souvislosti s cyklostezkou, když vidím ty lži, podvody a manipulace, které nechce nnikdo rozkrýt, začínám mít pocit, že někteří zastupitelé potřebovali v minulém období nebo na začátku nového cosi "přikrýt" a  bývalý starosta se stal něčím nepohodlný, a tudíž i jeho případ mohl být účelově zmanipulován. Rozhodně si však pamatuji, že za působení bývalého starosty se nnikdo z Města a Městského úřadu nechoval k občanům arogantně, dokonce i místostarosta se choval slušně, lidem nebyly předkládány lživé či polovičaté informace a v žádném případě nebyly stránky Města a Městského úřadu využívány k jednostranné prezentaci moci samosprávy Města, stejně tak jako k účelové likvidaci a diskreditaci nepohodlných osob.                                                              

Spíš už pouze pro zajímavost zmíním, že "někomu" Petice nedá natolik spát, že musel dva podpisové archy odnést (nechci použít výraz ukrást)

 

".......zatím vším stojí člověk, který pro naše město nikdy nic neudělal a navíc není ani schopen plnit si své splatné finanční závazky, které vůči našemu městu má."

 

a)    člověk, který pro Ledeč nikdy nic neudělal


 

Občan
  Janoušek


 

roky 2007 - 2013


 

veškeré akce ve Sluneční zátoce
  pořádané střediskem, tj. Janouškem, byly vždy zdarma


 

 

Občan
  Vaněk


 

 

Starosta
  Vaněk


 

vykonávající vůli zastupitelů Města
  a prezentující názor Zastupitelstva Města 
  před veřejností


 

 

Neckyjáda


 

 

????


 

 

Revitalizace
  zeleně


 

 

Strunobraní
  - country festival


 

 

 


 

 

Parkovací
  automaty


 

 

Heligonky


 

 

 


 

 

Cyklostezka


 

 

Country bál


 

 
 

 

Zrušení
  interaktivní komunikace s občany


 

 

Dětský den


 

 
 

 
 

 

Jarní
  opravy příjezdové komunikace od lomu do Sluneční zátoky


 

 
 

 
 

 

Partner
  dobrovolnické akce Čistá řeka Sázava na Vysočině


 

 
 

 
 

 

Vysýpání
  městského odpadkového koše a úklid kolem něj u odpočívadla u Ostrovského
  mlýna


 

 
 

 
 

b)    člověk, který není schopen plnit splatné finanční závazky vůči Ledči

Své závazky si plním a před ničím se neschovávám. Bohužel v Ledči nad Sázavou u úředníků Města neplatí ústní dohody, protože kdyby platily, nezveřejnil by starosta informaci o dlužném nájemném, protože až do konce června žádný dluh neexistuje. V den zahájení stavby "cyklostezky" došlo k dohodě mezi mnou a paní Čubanovou, že nájemné uhradíme nejpozději do konce června 2014.
Důvodem této dohody bylo zahájení stavby cyklostezky bez jakéhokoli předchozího ohlášení a tím pádem znemožnění uskutečnění domluvených listopadových víkendových pobytů.

Po poslechnutí audio nahrávky ze dne 12.8.2013, nahrávka  018_24.mp3, kde schvalujete cyklostezku, jsem kromě překvapení ze způsobu schválení této akce nabyl dojmu, že vy, jakožto zastupitelé, kteří mají řídit a kontrolovat starostu, jste starostou řízeni a zodpovídáte se vy jemu a ne on vám, jak by to, dle mého názoru, mělo být.

V tomto názoru mě utvrzuje i audio nahrávka ze dne 18.12.2013, nahrávka 007_8.mp3, kde starosta hovoří  ...."a to je za mě, jako za Město, všechno. Tečka".


Mohli byste mi, prosím, osvětlit, jak to v Ledči vlastně funguje? Kdo je oprávněný a na jakém základě, jednat za samosprávu Města ?


Vážení zastupitelé, při komunikaci s vámi, jako zastupiteli Města, se neustále snažím mít na zřeteli a chápat, že pro výkon vašich funkcí nejste uvolněni ze zaměstnání a veškerým problémům se věnujete po práci ve vašem volném čase, a že toho můžete mít  až nad hlavu, ale i moje empatie má své hranice.

Žádám vás o jednoznačné odpovědi na následující otázky:


  • Vyjadřují články "O nenávisti" a "Jak to bylo za pana Vrby" odsouhlasené stanovisko zastupitelstva Města ?
  • Je to váš společný přístup k řešení problému cyklostezky?
  • Bude Město Ledeč nad Sázavou i do budoucna informovat veřejnými prohlášeními občany o veškerých dluzích, zástavách, exekucích a stavu podnikání všech obyvatel, podnikatelů a firem v katastru Ledče nad Sázavou ? Nebo se jedná o pouhou účelovou sviňárnu cílenou proti mně, mojí ženě a Sluneční zátoce ?

V případě, že vaše odpovědi znějí ANO, žádám Vás o zveřejnění úplných informací a ne pouhých polopravd, které se vám v daný okamžik hodí pro manipulaci veřejným míněním.

V případě, že vaše odpovědi znějí NE, tedy že se nejedná o schválený názor samosprávy, pak

- žádám o odstranění obou článků ze stránek Města Ledeč nad Sázavou a Městského úřadu Ledče nad Sázavou

- požaduji po dobu jednoho měsíce uveřejnit na stránkách Města Ledeč nad Sázavou a Městského úřadu Ledče nad Sázavou veřejnou omluvu vůči mojí osobě

- žádám o jasné sdělení, že:

1.     Městu Ledeč nad Sázavou ani Městskému úřadu v Ledči nad Sázavou není známo, že Janouškovi v podnikání krachují (případně doložte důkazy, že tomu tak je)

2.     Městu Ledeč nad Sázavou ani Městskému úřadu v Ledči nad Sázavou není známo, že areál Sluneční zátoky jde do konkurzu (případně doložte, že tomu tak je)

3.     Městu Ledeč nad Sázavou ani Městskému úřadu v Ledči nad Sázavou není známo, že Janouškovi ukončují činnost případně doložte, že to tak je)

4.     Městu Ledeč nad Sázavou ani Městskému úřadu v Ledči nad Sázavou není známo, že by byl jakýmkoli dotčeným úřadem či orgánem požádán o uveřejnění informace o vedené exekuci proti Miroslavu Janouškovi, tudíž že tato informace byla zveřejněna neoprávněně a to v době, kdy již nebyla aktuální (případně doložte žádost či oznámení)

-       žádám o veřejné distancování se zastupitelů od projevů starosty Vaňka vůči mojí osobě

-       žádám omezení přístupu starosty Vaňka k publikování článků na stránkách Města Ledče nad Sázavou a Městského úřadu v Ledči nad Sázavou, které jsou zaměřeny na účelovou manipulaci s veřejným míněním.

Pan Vaněk jeho činy a projevy schovává za vůli Města, veškeré jeho interpretace jsou podávány v duchu "starosta hovoří za Město a zastupitele".

Já, na rozdíl od pana Vaňka, vyvíjím veškerou činnost pod vlastním jénem, které je naší rodinnou značkou. Já se nemám za koho schovat a nemohu si dovolit dopustit se nečestného jednání, které by připravilo jméno Janoušek o jeho důvěryhodnost. Pokud způsobím jakoukoli chybu, musím ji vyřešit co nejrychleji a bez podvodů. Nemohu si dovolit lhát, mlžit a hrát o čas, tak jako starosta Vaněk v kauze "cyklostezka".


Vážení pánové, ještě jednou opakuji, že mým cílem není nikterak poškodit Město Ledeč ani vás, ale pouze obnovení průjezdnosti "cyklostezky" pro motorová vozidla bez omezení.


Děkuji za váš čas, který jste mi věnovali, a věřím, že se nám podaří náš spor ohledně příjezdové komunikace do Sluneční zátoky v dohledné době ukončit.


S pozdravem

Miroslav  Janoušek


—————

Zpět