Urážky na cti

11.10.2017 00:11
Sankce a odůvodnění
Na stole mi leží obálka s modrým pruhem a v ní rozhodnutí jednoho správního orgánu, které prozatím nebudu zveřejňovat, pouze vás seznámím s jedním odstavcem odůvodnění z 10-ti stránkového dokumentu:
Správní orgán nepovažoval napomenutí, jako druh sankce, za dostatečný, neboť je sankcí nejmírnější a má v podstatě pouze výchovný charakter. Uložená sankční povinnost je stanovena  na základě správního uvážení členů komise, neboť urážky na cti četl značný počet čtenářů, a to jak příznivců, kteří navštěvují stránky ....klubu, tak i čtenáři ... zpravodaje, jehož náklad bývá zcela rozprodán. Výše sankce odráží i způsob spáchání, tedy zveřejněním článků obsahujících urážky na cti v pravidelném měsíčníku města, který je archivován a je tak možno se zpětně k článku vracet, a to i na oficiálních stránkách města a na www stránkách ....klubu. Přestože osoba pachatele je pro správní orgán osobou neznámou s ohledem na páchání přestupkového jednání, posuzujeme-li míru zavinění a pohnutky pachatele, nezbývá než konstatovat, že obviněný je plně odpovědný za zavinění přestupkového jednání z vědomé nedbalosti, kdy pohnutky pachatele spatřuje správní orgán v tom, že jako místopředseda  ...klubu uvedl nepravdivé údaje vč. urážek, kdy článek podepsal i s titulu své funkce. Na základě všech uvedených skutečností správní orgán přihlédl ke všem jemu známým okolnostem a rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
Jaký orgán, v jakém výroku a o kom rozhodl, záměrně nezveřejňuji. Mě osobně se to rozhodnutí týká pouze jako zplnomocněného zástupce poškozeného a ten mě zatím zveřejněním dalších podrobností nezmocnil. Proto taky názvy orgánů, institucí a osob jsou v textu vynechány a pak: Trvá to už rok a půl a ještě není konec!  -sv-    

—————

Zpět