Tři problémy ZM

18.07.2016 19:58

Sedmé letošní zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou se zabývalo řešením tří neodkladných problémů:

1)    Dodatek smlouvy o dílo na probíhající rekonstrukci komunikace v Hradní ulici

2)    Havarijní stav střešního pláště zimního stadionu

3)    Dořešení prodeje pozemků na průmyslové zóně

ad 1) Dodatek ke smlouvě o dílo na rekonstrukci komunikace v Hradní ulici, kterou pro Město Ledeč nad Sázavou zajišťuje firma UNIMONT JCK s.r.o. Hradec, spočívá ve snížení nákladů na provedení stavby o 350 tisíc Kč bez DPH, o což se přičinila firma VaK, a.s. H.Brod. Ta se zde totiž v rámci své investice do vodovodu bude podílet i na finální vrstvě povrchu komunikace v délce trasy vodovodu ve výši 80%, což zastupitelé uvítali a s potěšením schválili.

ad 2) Radost jim však nepřinesl druhý problém se střechou zimního stadionu. Vyjádření Atelieru DEK ke stavu statiky střechy zimního stadionu totiž zní:

Stav hlavních nosných prvků je dobrý, i přes stále pokračující zatékání nehrozí porušení statiky objektu. V havarijním stavu je ale celý střešní plášť, kde ani jeden z prvků neplní již svoji funkci, nebo ji plní velmi omezeně.

Díky rezervám uvažovaným v zatížení při původním návrhu nedošlo ani při poruše střešního pláště k překročení tohoto projektovaného zatížení.

Na objektu však došlo k prorezavění trapézových střešních plechů a k následnému zatékání do objektu. Voda se hromadí v tepelné izolaci a na prověšené fólii. Poté stéká po folii a stěnách do paty stěn. V některých místech, kde je fólie perforována pukem, dochází k zatékání na ledovou plochu. S přihlédnutím k četnosti perforací lze stav fólie označit za nevyhovující – dlouhodobě rizikový a havarijní.  

Lze konstatovat toto:

-  trapézové plechy jsou porušeny rzí

-  na ostatních prvcích ocelové konstrukce nebyla žádná porucha objevena

-  fólie je přes podpěry prověšena, vznikají lavory s vodou

Zastupitelé vzali vyjádření znalce na vědomí a dohodli se, že v prvé řadě ihned nechají prověřit možnost odstranění nasáklé tepelné izolace a prověšené fólie, aby naplánovaný začátek zimní sezóny nebyl ohrožen, a poté nechají poškození střešního pláště z trapézových plechů znovu posoudit a v případě nutnosti i vyměnit.

Stručně česky řečeno: Po 12-ti letech provozu máme děravé plechy na střeše, zatéká nám do ní, trámy a latě jsou však dobré. Střecha nespadne! 

Podobnou střechu z roku 2001 prý mají i sousedi v Hlinsku, v tuto dobu zastřešují obdobně zimák v Čáslavi. Co se tam zajet podívat a pozeptat se v Hlinsku provozovatele a v Čáslavi dodavatele na jejich zkušenosti nejen se zatékáním, ale i s typem izolace, s kondenzací a větráním?

ad 3) Třetí problém se týkal průmyslové zóny, kde byly již před rokem schváleny prodeje pozemku třem firmám, ale vzhledem k nevybudované infrastruktuře nebyly dosud uzavřeny schválené kupní smlouvy. Město nechalo příslušné pozemky geometricky odměřit, ponechalo si část pozemku na přístupovou komunikaci a inženýrské sítě, sehnalo čtvrtého zájemce o zbylý pozemek, dohodlo s firmou EVOS-HYDRO možnost využití před 6-ti lety vybudované kanalizace, vodovodu a plynové přípojky. Po roce opět vyhlásilo záměr prodeje pozemků na průmyslové zóně, původně loni schválené prodeje zrušilo a dnes opětovně schválilo prodej pozemku firmě EKOL, s.r.o., WATECH, a.s., Pracolor, s.r.o. a manželům Majorovým. Zároveň zastupitelé schválili uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě vodovodu, plynové přípojky, dešťové a splaškové kanalizace s firmou EVOS-HYDRO. To vše jsme sice řešili již v letech 2008-2009 s jinými ledečskými firmami, ale tehdy to nebylo pochopeno. 

O tom však zase někdy příště a samostatně. -sv- 

   

—————

Zpět