Tři dokončené rekonstrukce

02.11.2018 01:25
Na oficiálních stránkách města Ledeč nad Sázavou se včera objevily tři zajímavé informace o dokončených rekonstrukcích dopravních staveb na Ledečsku. Informace jsme vyhlealali a přečetli pro vás pěkně najednou, jak bývá u nás na webu LBC zvykem. Tady jsou:
 
Havlíčkova ulice
V září letošního roku byla v ulici Havlíčkova, v úseku od křižovatky s ul. Melechovská ke křižovatce s tzv. ul. Na Vinici, provedena rekonstrukce inženýrských sítí a s tím spojená oprava vozovky a oprava chodníků. Vodovodní řad byl již v havarijním stavu a jeho oprava byla provedena na náklady VaK Havlíčkův Brod, a. s., oprava vozovky byla financována Krajem Vysočina. Zároveň byla na náklady Města provedena oprava přilehlých chodníků, byla položena nová zámková dlažba včetně nových obrubníků. Veškeré práce na chodnících provedla společnost UNIMONT J. C. K. s.r.o., Ledeč nad Sázavou a celková cena za jejich opravu činila 2 514 317,- Kč včetně DPH. Práce navázaly na rekonstrukci části ul. Havlíčkova (inž. sítě, komunikace, chodníky), která proběhla v roce 2015, v úseku od křižovatky s ul. Z. M. Kuděje ke křižovatce s ul. Melechovská. Věříme, že provedené úpravy, přispějí ke zvýšení bezpečnosti pohybu na této komunikaci a ke zlepšení kvality života obyvatel dané lokality. – OdMI- 
 
Úsek II/150 Leštinka - Pavlíkov
Od dnešního dne 1. 11. 2018 skončila úplná uzavírka silnice II/150 Leštinka-Pavlíkov. Práce na opravě komunikace stále probíhají, nicméně silnice je průjezdná a provoz je řízen semafory cca v úseku 1,5 km. Daný úsek komunikace je průjezdný pouze pro osobní a linkovou dopravu. Pro nákladní dopravu stále platí stávající objízdná trasa přes Habry. Vzhledem k tomu, že úsek řízený semafory je poměrně dlouhý, může docházet ke zpoždění linkové dopravy oproti platným jízdním řádům. Na žádost dopravce tedy prosíme cestující o pochopení. -OdMI-
 
Křižovatka Průsečná
Ke dni 31.10.2018 byla dle smluvního vztahu dokončena rekonstrukce křižovatky na Husově náměstí u autobusového nádraží. Do 30.11.2018 musí být ještě odstraněny drobnější vady a nedodělky, jako např. zadláždění centrální cesty v parčíku, zhutnění některých zadlážděných ploch atd.). Jednalo se o společnou akci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Města Ledeč nad Sázavou a firmy Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Rekonstrukci na základě smlouvy o dílo provedla firma STRABAG a. s., odštěpný závod Morava, oblast Jih, Tovární 3, 620 00 Brno. Stavba bude prozatím užívána, na základě rozhodnutí odboru dopravy MěÚ ve Světlé nad Sázavou ze dne 30.10.2018, v režimu předčasného užívání, což znamená, že skončí dosavadní dopravní omezení a komunikace bude plně průjezdná. V rámci rekonstrukce byla provedena úprava tvaru křižovatky, byly opraveny chodníky a komunikace, vybudována nová dešťová kanalizace, provedena rekonstrukce stávající splaškové kanalizace a také rekonstrukce veřejného osvětlení. Do konce roku by ještě měla proběhnout úprava parčíku spočívající v osazení nového mobiliáře včetně pítka. Sadové úpravy parku a okolí jsou plánovány na jaro příštího roku. Děkujeme všem občanům města i majitelům přilehlých nemovitostí za trpělivost při rekonstrukci křižovatky, která přinesla nemalá omezení, bez kterých by však stavba nemohla být realizována. -OdMI-
Vyhledal a přečetl za vás -sv-

—————

Zpět