Světlá to nevzdává

29.06.2018 00:29
Na oficiálních stránkách města Světlá n.S. bylo 14.5.2018 zveřejněno úplné znění Textové části A1 územního plánu po změně č.2 - viz zde.  Dal jsem si práci a 60-ti stránkový dokument prolistoval a zmínku o cyklostezce na Stvořidla našel ve všech potřebných částech věnovaných dopravním a veřejně prospěšným stavbám. 
Je na ní pamatováno jak v zastavitelných plochách, tak v plochách územních rezerv, ve vymezení rozvojových ploch a koridorů pro nemotorovou dopravu, v rekreačním vyyužití krajiny a hlavně v ochraně před povodněmi a ve veřejně prospěšných stavbách.
Územní plán města Světlá nad Sázavou, které má v své působnosti i Leštinku a Mrzkovice, totiž navrhuje 
"jako protipovodňové opatření výstavbu úseku cyklostezky Světlá nad Sázavou – Stvořidla (plocha Z30), který vede v prostoru mezi zastavěným územím města a řekou Sázavou. V tomto úseku je předpokládáno vedení cyklostezky na zvýšeném náspu, který by zároveň plnil funkci protipovodňové hráze." 
Lze předpokládat, že se jedná "pouze" o první úseky cyklostezky Světlá - Smrčná (úsek Z30?, ale ten v úplném znění po změně č.2 není!). Označení cyklostezky názvem Světlá - Stvořidla či Smrčná - Stvořidla se vine textovou částí ÚP jak červená niť - viz níže.
 
Kromě cyklostezky na Stvořidla plánuje Světlá i cyklostezku do Nové Vsi a Mariadol - Malý Mlýnek, pak taky 4 obchvaty (severní a jížní Světlé, Mrzkovic, Závidkovic) a úpravy železničního přejezdu v Dolní Březince. 
 
Světlá to prostě nevzdává! A to je obcí s rošířenou působností pro Světelsko a Ledečsko!
 
To rozum nebere!? -sv-
 
Návrh ÚP Perly Posázaví jsem stejným způsobem neštudoval, to jde již mimo mě. :-)
To ať si študují jiní pomazaní. Jako pozitivní vidím, že je konečně aspoň co študovat!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastavitelné plochy
Z150 - dopravní infrastruktura se specifickým využitím - plocha je vymezena jako koridor pro výstavbu úseku cyklostezky Smrčná - Stvořidla
Plochy územních rezerv
R1 - R4 -koridor územní rezervy pro modernizaci železniční tratě č. 230
R5 a R6  - koridor územní rezervy pro výhledovou výstavbu VRT
R7 a R8 - koridor územní rezervy pro severní obchvat města
R9 - koridor územní rezervy pro obchvat Závidkovic
R10 - plocha územní rezervy pro úpravu řelezničního přejezdu v Dolní Březince
R11 - koridor územní rezervy pro přeložení silnice II/150  (obchvat Mrzkovic)
R30 - koridor územní rezervy pro jižní obchvat města
Nemotorová doprava a vymezení rozvojových ploch a koridorů
Cyklostezka Smrčná - Stvořidla včetně lávky přes řeku Sázavu (zastav. plocha Z150). 
Rekreační využití krajiny
ÚP Světlá nad Sázavou nenavrhuje úpravy sítě značených turistických či cyklistických tras. K možnostem rekreačního využití krajiny přispěje navržená výstavba cyklostezek Světlá nad Sázavou – Smrčná a Světlá nad Sázavou – Nová Ves 
Ochrana před povodněmi
Jako protipovodňové opatření je navržena výstavba úseku cyklostezky Světlá nad Sázavou –Stvořidla (plocha Z30 - zřejmě chyba nebo se jedná jen o část úseku, pozn. -sv-), který vede v prostoru mezi zastavěným územím města a řekou Sázavou. V tomto úseku je předpokládáno vedení cyklostezky na zvýšeném náspu, který by zároveň plnil funkci protipovodňové hráze. 
Podmínky pro umísťování dopravních staveb se specifickým způsobem využití
Hlavní způsob využití - Cyklostezka, stezka pro pěší a cyklisty.
V případě, že dojde k realizaci cyklostezky, jako hlavního způsobu využití plochy, budou její nevyužité části nově využívány jako plochy přírodní – lesní  nebo jako plochy přírodní – luční
Cyklostezka musí být řešena tak, aby nedošlo k narušení stability navazujících lesních porostů a ani nebyl znemožněn přístup do těchto navazujících lesních porostů či jejich řádné obhospodařování.
Šíře zpevněného povrchu cyklostezky smí být nejvýše 2,5 m. Typická šíře stavby cyklostezky (včetně krajnic, terénních úprav apod.) smí být nejvýše 4,0 m. S ohledem na lokální situaci může být typická šíře v omezeném úseku cyklostezky zvětšena. 
Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury
VD17 cyklostezka Smrčná – Stvořidla plocha Z150 
Zdroj: Textová část A1 územního plánu po změně č.2 - viz zde
 

—————

Zpět