Stížnost na mocenskou zvůli představitelů samosprávy

28.09.2014 18:07

(Adresováno a 17.9.2014 odesláno e-mailem všem čelním a krajským špičkám ČSSD)

 

Věc:   Stížnost na mocenskou zvůli představitelů samosprávy

v Ledči nad Sázavou z řad ČSSD,

 

Mgr. Petra Vaňka, který je zároveň členem ÚKK ČSSD, členem předsednictva Klubu starostů a primátorů – předsedou Sekce obcí,  místopředsedou KVV Vysočina a starostou města Ledče nad Sázavou,

 

a Jaroslava Doležala,  místostarostu Ledče nad Sázavou

 

a žádost o zjednání nápravy a veřejnou omluvu

 

Podáváme stížnost na chování a činy

 

Mgr. Petra Vaňka - starosty Ledče nad Sázavou, člena ČSSD a zároveň člena Ústřední kontrolní komise ČSSD, člena předsednictva Klubu starostů a primátorů – předsedy Sekce obcí a místopředsedy KVV Vysočina

a

 

Jaroslava Doležala, člena ČSSD a místostarostu Ledče nad Sázavou.

 

Žádáme o neodkladné prošetření jejich skutků, projevů a jednání zejména ve věci „ledečské cyklostezky“ a veřejných i neveřejných prohlášení zaměřených na diskreditaci a poškození naší rodiny - Lenky Janouškové, Miroslava Janouška a Miroslava Janouška ml.- a požadujeme neprodlené zjednání nápravy a veřejnou omluvu.

 

Pan Vaněk spolu s panem Doležalem pochybili ve věci výstavby ledečské „cyklostezky“. Tento fakt však není ani jeden z výše jmenovaných pánů do dnešního dne schopen a ochoten uznat. Shrnutí celé akce „ledečská cyklostezka“ najdete https://proledec.cz/Cyklostezka.html

 

Poté, co jsme se dozvěděli, že po cyklostezce, která byla vybudována na původní účelové komunikaci vedoucí do rekreačních středisek Zlatá zátoka a Sluneční zátoka, nesmějí jezdit motorová vozidla, jsme se proti této změně ohradili a žádali u nadřízených orgánů o přezkoumání oprávněnosti značení a celé stavby. (  https://uloz.to/xgGvjPPK/31-3-2014-zadost-o-prezkoumani-stavebniho-rizeni-doc )

Jedná se totiž o jedinou přístupovou cestu do rekreačního střediska Sluneční zátoka, které vlastníme a provozujeme.

 

Namísto řešení vzniklé situace však pan Vaněk, v úzké spolupráci s panem Doležalem, navzdory rozhodnutím nadřízených orgánů, přesunul spor do osobní roviny a neustále odmítá tyto výroky a rozhodnutí přijmout a rozšiřuje polovičaté informace, dezinformace a dost často neříká pravdu. Útočí na nás již 6 měsíců, veřejně nás obviňuje z komplotu s bývalým ledečským starostou Vrbou, zveřejňuje o nás, a to nejenom na městských stránkách, informace, které se běžně nezveřejňují. Snaží se nás a naši živnost, která je zdrojem našich příjmů, zdiskreditovat. 

(viz článek „O nenávisti“ ze dne 15.5.2014  https://www.ledecns.cz/cs/clanky/o-nenavisti.html )

 

 Veškeré projevy pana Vaňka ve věci „cyklostezky“, a to jak písemné, tak ústní, na nás působí dojmem, že nehájí zájmy Města Ledče nad Sázavou a jeho obyvatel, ale zájmy osobní anebo stranické, neboť do „akce cyklostezka“ není zapojena pouze ledečská radnice, ale také další člen ČSSD, senátor a starosta Čáslavi, pan Strnad.

 

Jsme přesvědčeni, že takového chování a jednání není v souladu s dobrými mravy, potažmo když starosta Ledče, pan Vaněk,  je členem tolika komisí a výborů. Nechápeme, jak člověk, který se neumí postavit nepříjemné situaci čelem, není schopen slušného chování a konstruktivního jednání, člověk,  který se vyžívá v očerňování druhých, může zastávat tolik poměrně důležitých funkcí a někoho kontrolovat, natož o někom rozhodovat.

 

Fakta:

Mgr. Petr Vaněk se spolu s ledečským místostarostou, taktéž členem ČSSD, panem Jaroslavem Doležalem, za vydatné pomoci koaličních partnerů a senátora za ČSSD pana Ing. Jaromíra Strnada, zasadili o vybudování cyklostezky v Ledči nad Sázavou na původní účelové komunikaci pro motorová vozidla (délka „cyklostezky“ je 1,8 km a bylo za ni zaplaceno 7, 5 mil. Kč), aniž by je zajímala dopravní obslužnost rekreačních areálů stojících podél a na konci účelové komunikace.

https://uloz.to/xUn7PXXT/zvukovy-zaznam-jeho-prepis-z-projednavani-bodu-cyhlostezka-018-24-rar

 

přepis ze stránek www.proledec.cz

Nečekaná prozíravost Sněmovny

Už v prosinci 2012 projednala Poslanecká sněmovna při „tzv. Porcování medvěda“ návrh na zařazení bodu „Cyklostezka Ledeč“ do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, jejíž cena byla tehdy vyčíslena na 12 308 000 Kč s tím, že 8 000 000 přispěje právě SFDI.

V tomto však naši poslanci, obvykle napadaní za nečinnost a liknavost, prokázali hlubokou znalost problematiky a téměř zázračnou prozíravost, jelikož žádost o příspěvek z SFDI neschvalovala rada města ani zastupitelstvo, pouze v dokumentech těchto městských orgánů naleznete usnesení RM z 10.12.2012 o uložení úkolu referentu rozvoje města zahájit práce na projektové přípravě akce „Foglarova cyklostezka“ a zabezpečení podání žádosti o dotaci. V té době však již sněmovní tisk 818/1 položku „Cyklostezka Ledeč“ obsahoval (viz. USNESENÍ hospodářského výboru PSP ČR z 37. schůze konané dne 5. prosince 2012. 3), inu někdy je součinnost orgánů veřejné zprávy přímo neuvěřitelná a spojení nečekaně žhavé.

konec přepisu

 

Stavbu zahájili bez platného stavebního povolení.

 

Neměli platnou veřejnoprávní smlouvu.

 

Při jednání se SFDI uváděl pan Vaněk nepravdivé informace a šířil lživou zprávu, že rekreační středisko Zlatá zátoka (vlastníkem je ŘLP Praha) je mimo provoz a středisko Sluneční zátoka, ležící na plánovaném konci cyklostezky, je taky před krachem. (svědek Ing. Tomáš Blecha, Náměstek sekce pro realizaci zdrojů SFDI)

 

Vlastníkům sousedících pozemků bylo tvrzeno a slibováno, že provoz cyklostezky se nikterak nedotkne jejich práv a přístupu k nemovitostem. (ano, naše chyba, že jsme si nezjistili, co znamená termín „Cyklostezka“ – že na ni nesmí vjet žádné motorové vozidlo – a že jsme věřili tvrzením a slibům představitelů Města Ledče nad Sázavou)

 

Reakcí starosty Vaňka na náš dopis ze 17.3.2014 (https://uloz.to/xVMy5rrR/17-3-2014-mu-ledec-zadost-o-vyjadreni-ohledne-pristupove-cesty-do-slunecni-zatoky-jpg ) bylo kontaktování krajského radního se žádostí o „podržení na Kraji a přikrytí problému“. https://uloz.to/xMbRxUUb/2-4-2014-sestrih-zde-vas-zajima-12-minuta-ale-zajimave-je-to-cele-mp3

 

Při slavnostním otevření cyklostezky 7.4.2014 místostarosta Doležal slovně a fyzicky napadl Miroslava Janouška st.  https://uloz.to/x4GRxUUb/7-4-2014-napadeni-mistostarostou-dolezalem-rar

 

Nadřízeným orgánem bylo 14.5.2014 zrušeno stavební povolení. https://uloz.to/xThiJXX8/14-5-2015-rozhodnuti-kraje-vysocina-zip

 

 

3.7.2014 vyzval Krajský úřad Město Ledeč ke zjednání nápravy ve věci dopravního značení na jediné příjezdové komunikaci do Sluneční zátoky.

https://uloz.to/xJAZHXX2/6-6-2014pcr-opravnenost-dopravniho-znaceni-rar

 

https://uloz.to/x68tcDDi/3-7-2014-437-14-vyzva-ke-zjednani-napravy-stanoveni-dzm-ledec-nad-sazavou-pdf

 

Zastupitelům Města Ledče nad Sázavou nejsou starostou a místostarostou poskytovány informace potřebné pro jejich práci a  rozhodnutí . (zatajování Rozhodnutí nadřízeného orgánu) anebo jim jsou poskytovány informace zkreslené, popř. lživé, jako např. na Zasedání Rady dne 28.července 2014, kdy starosta šířil lživou informaci, že Městu dlužíme 50 tisíc korun, která měla radní Města ovlivnit a přimět k tomu, aby nám vypověděli nájemní smlouvu městských pozemků, což také udělali (svědek radní p. Tůma) . To, že vypověděli smlouvu neplatnou, je již věc jiná.

 

Od doby, kdy jsme projevili jednoznačný nesouhlas se zamezením příjezdu do Sluneční zátoky, se starosta Vaněk snaží jeho pochybení otočit proti nám a v očích obyvatel Ledče a okolí udělat zodpovědnými za současný stav nás. Účelově šíří nepravdivé informace a označuje nás za podvodníky a vyděrače Města. O jeho úspěšnosti svědčí skutečnost, že nám bylo již dvěma zastupiteli Města, panem Nechvátalem a Policarem, sděleno, že nám jde o uškození Městu, neboť naším cílem má být připravit Město Ledeč o peníze tím, že bude muset vrátit dotaci.

 

Jsme to snad my, kdo akci cyklostezka vymyslel, schválil a poté realizoval, aniž by domyslel následky ?

Kdo schvaloval bez řádných podkladů ? Kdo koho ovlivňoval a kdo poskytoval úmyslně neúplné či nepravdivé informace ?

 

V srpnu jsme podali trestní oznámení na starostu Ledče Mgr. Petra Vaňka a místostarostu Jaroslava Doležala.  https://uloz.to/xhjW9rr9/trestni-oznameni-docx

 

Do dnešního dne, ač neoprávněně, je silnice značena jako cyklostezka a MÚ v Ledči vydává povolenky k vjezdu. Abyste ji získali, musíte podat písemnou žádost s uvedením důvodu, proč ji požadujete. Poté probíhá schválení žádosti a následně, je-li vám žádost schválena, obdržíte povolenku s platností max. 1 rok.

https://uloz.to/xh4EsFFm/vyjadreni-sfdi-k-udelovani-vyjimek-docx

 

https://uloz.to/xsBJKuuS/26-5-2014pozvanka-k-udelovani-vyjimek-rar

 

 

Ptáme se tudíž:

  1. Proč jsou starostovi a místostarostovi Ledče tolerovány manipulace a  průtahy v řešení problému „cyklostezky“ ?

 

  1. Jak je možné, že starosta Vaněk, jeden ze členů ÚKK ČSSD, žádá krajského radního o „podržení na Kraji a přikrytí problému“ cyklostezky ? Kdyby bylo vše v pořádku, byla by tato žádost, předpokládáme, bezpředmětná. Je takové chování a jednání standardním postupem ČSSD při řešení problémů ?  Je v ČSSD běžným postupem u členů ÚKK ČSSD problémy „přikrýt“ ? ? ? Jak může někdo, kdo chce problém „zamést pod koberec“, být členem Kontrolního orgánu ?

 

  1. Jaký zákon umožňuje veřejným činitelům, starostovi Vaňkovi a místostarostovi Doležalovi, zveřejnit na oficiálních internetových stránkách Města osobní údaje soukromých osob včetně plných rodných čísel a majetkových poměrů ? Jak je to se Zákonem na ochranu osobních údajů ? Je někde v nějakém zákoně uvedeno, že pro „vyvolené mocné“ zákony neplatí ? To je Humanitní Demokracie, kterou ČSSD hlásá na svých stránkách ?

 

  1. Je v ČSSD běžné, aby starosta řešil věcný spor tak, že namísto přiznání pochybení a následného odstranění chyby se bude snažit osoby, které s ním nesouhlasí, zdiskreditovat za využití Městským úřadem vydávaným měsíčníkem a prostřednictvím oficiálních internetových stránek Města, kde není možnost reakce a obrany ? ? ?

 

  1. Mohou nás starosta Vaněk a místostarosta Doležal beztrestně veřejně urážet a nazývat „nýmandy, podvodníky, vyděrači a ubožáky“ ? Mohou o nás šířit tiskem a po internetu neoprávněné a nepodložené podezření ze spáchání úvěrového podvodu a obvinění z vydírání a komplotu ? Jaký zákon toto umožňuje ? Kdo pověřil starostu Vaňka poslat nepravdivou a účelově vykonstruovanou informaci o podezření na spáchání úvěrového podvodu naší bance ??? KDE TO JSME ???

 

  1. Mohou straničtí příslušníci a funkcionáři ČSSD porušovat základní lidské a morální hodnoty, jako jsou Úcta k člověku, Svoboda a odpovědnost, Rovnost, navzdory informacím, které ČSSD hlásá a publikuje na oficiálních stránkách https://www.cssd.cz/program/hodnoty-cile-a-principy-cssd/ ?  A může tyto hodnoty porušovat člen ÚKK ČSSD, konkrétně pan Vaněk, který má kontrolovat jejich dodržování?  Má starosta Vaněk, aktivní funkcionář ČSSD,  nějakou výjimku ? ?

  

Je nám líto, že se s touto záležitostí musíme obracet na funkcionářské špičky ČSSD, ale již nevidíme jinou možnost.  Do poslední chvíle jsme se situaci snažili řešit běžným způsobem, avšak mediální útok ledečského starosty Vaňka a místostarosty Doležala z 12.září 2014 

 https://www.ledecns.cz/cs/clanky/informace-starosty-mesta.html  nás donutil obrátit se přímo na vás. Tento článek starosta nepublikoval pouze na oficiálních stránkách Města Ledče, ale také jej zveřejnil tiskem v měsíčníku Ledečský zpravodaj.

 

V pátek, 12.září 2014,  jsme žádali tajemníka Městského úřadu p. Bartu o odstranění článku včetně příloh, kde jsou uvedena naše rodná čísla a majetkové poměry, bohužel se nám dostalo odpovědi, že pan starosta k tomuto souhlas nedá, neboť článek vyjadřuje názor jeho a pana místostarosty.

 

Co se týká naší exekuce, kterou se starosta ohání při každé příležitosti, tak dluh byl uhrazen 12.května t.r. To, že na Katastrálním úřadu není do dnešního dne proveden výmaz, je způsobeno  chybami na straně úředníků exekutorského úřadu. Vše máme písemně a můžeme kdykoli doložit.

 

Žádáme o bezodkladné prošetření celé záležitosti a následné informování o tom, jaké kroky jste učinili a jakým způsobem bude zjednána náprava.

 

Budete-li potřebovat doplnit informace, bez obav se na nás obraťte, rádi vám je poskytneme.

 

 

Děkujeme za Váš čas

 

S pozdravem

 

Miroslav Janoušek,  tel: 775 085 607skypec2c://r/204775 085 607

Lenka Janoušková

Miroslav Janoušek junior

Sluneční zátoka, Pod Hájem 1309, 584 01 Ledeč n.S.

e-mail: slunecnizatoka@seznam.cz

 

 

Odkazy:

https://uloz.to/xfGwJffV/5-4-2014-e-mail-pred-otevrenim-cyklostezky-rar

 

https://uloz.to/xJ7qzZZv/media-doc

 

https://uloz.to/x9zo7KK1/zadost-o-vysvetleni-o-nenavisti-zastupitelstvo-ledce-kveten-2014-v-d-doc

 

—————

Zpět