Stanoviska SFDI k rozsahu výjimky

07.02.2015 10:39

 

 

SFDI    č.j.2812/SFDI/200120/1373/2015     28.1.2015

Vážený pane starosto,

na  základě  návrhu  předloženého  zastupitelem  Ing. Policarem k  definování  rozsahu  výjimky  ze  zákazu  motorových  vozidel  na cyklostezce  jsme  znovu  důkladně  posoudili  soulad  navrhované  varianty  s  podmínkami  příspěvkového  programu  na výstavbu a údržbu cyklistických stezek.

 Úvodem  je  nutné  konstatovat,  že  jakýkoli  provoz  motorových vozidel  na  cyklostezce  obecně  představuje  zvýšené  riziko  pro chodce a cyklisty, které se naopak výstavbou cyklostezek snažíme ochránit. Ve vašem případě je provoz navíc soustředěn do jarních a letních měsíců, což je současně hlavní sezóna pro pěší a cyklisty.

V případě schválení výjimky  "dopravní obsluze vjezd povolen"  by navíc došlo k výrazně  změně  podmínek,  na základě  kterých  byl příspěvek schválen. Jednalo by se zároveň o precedens - příspěvek na cyklostezku s takovýmto rozsahem provozu motorových vozidel nebyl za dobu fungování SFDI nikdy schválen.

Po  dohodě  s  ředitelem  SFDI  Ing.  Čočkem  si  Vás touto cestou dovoluji informovat,  že SFDI trvá na dodržení původně schválené varianty,  tzn.  vjezd  motorových  vozidel  maximálně  v  rozsahu zásobování, tedy tak, jak bylo uvedeno ve stavebním povolení. Jakýkoli  vjezd  dalších  motorových vozidel nespadajících pod toto vymezení bude posuzován jako porušení podmínek, za kterých byl příspěvek  přidělen,  a  budeme  nuceni  dát  podnět  na  příslušný finanční úřad k odebrání příspěvku.

Pokud potřebujete zajistit vjezd dalším motorovým vozidlům,  pak je   možné   uzavřít   dohodu  o  vrácení   příspěvku   bez   dalšího finančního postihu.

Dovolím  si  vás  zároveň  upozornit,  že  pokud  by  krajský  úřad rozhodl o odstranění  dopravního  značení  cyklostezky,  jedná  se automaticky o nedodržení podmínek schváleného příspěvku a bude dán podnět na finanční úřad.

Berte prosím toto stanovisko jako konečné  ze  strany  SFDI.  Celá záležitost se táhne již velmi dlouho a i nové vedení města již mělo dostatek  času na seznámení se s danou problematikou,  takže vás žádám o vyjádření, pro jakou variantu řešení se rozhodnete.  Vaše stanovisko mi prosím sdělte do pondělí 2.2.2015 do 16h.

S pozdravem
                                               Ing. Tomáš Blecha

                                              náměstek  ředitele

(zdroj: www.ledecns.cz)

---------------------------------------------------------------------------

Toto  však  není  jediné  vyjádření  SFDI  k  rozsahu  výjimek  na  Cyklostezce  Ledeč  nad  Sázavou.  Již  loni  dne  24.6.2014 byl k rukám tehdejšího starosty odeslán dopis tohoto znění:

---------------------------------------------------------------------------

SFDI      Č.j. 1916/SFDI/2220/5596/2014        24.6.2014

 

Věc: Vyjádření SFDI k udělování výjimek

 

 
 

Vážený pane starosto,

obrátil  jste  se  na  nás  s  žádosti o vyjádření k udělování výjimek z dopravního značení C9a,b umístěného na cyklostezce v Ledči nad Sázavou, na jejíž realizaci se v roce 2013 finančně podílel i SFDI, a to částkou 4,428 mil. Kč.

Žádost o příspěvek z rozpočtu SFDI v roce2013 neobsahovala jinou informaci  o  potřebě  udělování  těchto  výjimek než  tu  uvedenou ve stavebním povolení - "Cyklostezka bude mít obousměrný provoz cyklistů  a  chodců  s  vyloučením  motorové  dopravy  s  výjimkou zásobování." Dle vyhlášky č. 30/2001, kterou se provádějí pravidla provozu  na  pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních   komunikacích,   jsou   vozidla  zásobování  definována jako vozidla  zajišťující  zásobování nebo  lékařské,  opravárenské, údržbářské,  komunální  a  podobné  služby  pro  oblast a vozidla s  označením  č. O 1.  Z pohledu  SFDI  lze  tedy  akceptovat  pouze výjimku v rozsahu definice zásobování.

Na základě  Vaší  žádosti  zároveň  souhlasím s prodloužením lhůty pro předložení Závěrečného vyúčtování akce do 30. 9. 2014

 

S pozdravem                                 Ing. Tomáš Blecha

                                             náměstek ředitele SFDI                 

---------------------------------------------------------------------------

Tedy již 24.6. bylo jasné,  že  vydávání  povolenek  MěÚ  k  vjezdu motorových vozidel na cyklostezku nebude SFDI akceptovat, neboť není v souladu s původní žádostí o příspěvek z rozpočtu SFDI !!!

Již tehdy svévolným vydáváním povolenek došlo k porušení sjednaných dotačních podmínek !!!

---------------------------------------------------------------------------

Poznámka redakce:

Vyhláška MDS č.30/2001 Sb. říká:

  Dodatková  tabulka  č. E 13  s  nápisem  "JEN  ZÁSOBOVÁNÍ" omezuje  platnost  značky,  pod  kterou je umístěna, na vozidla  zajišťující    zásobování    nebo    lékařské,   opravárenské, údržbářské,  komunální  a  podobné  služby  pro  oblast  za značkou a na vozidla s označením č. O 1; pro tato vozidla neplatí značka, pod  kterou  je  umístěna  dodatková  tabulka s nápisem "MIMO ZÁSOBOVÁNÍ".

Dodatková tabulka č. E 13 s nápisem "JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA" omezuje  platnost  značky,  pod  kterou  je  umístěna,  na  vozidla  zajišťující  zásobování  nebo  lékařské,  opravárenské,  údržbářské, komunální  a  podobné  služby  pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. O 1, vozidla taxislužby a na  vozidla,  jejichž řidiči, popřípadě    provozovatelé   mají   v   místech   za   značkou bydliště, sídlo nebo  garáž;  pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY".

 

—————

Zpět