Snadné to teda nebude!

29.03.2016 23:24

Dal jsem si včera práci a prošel v Informačním systému EIA přes 5000 oznámení za léta 2010-2016 a vyhledal dva případy oznámení terénních úprav v prostoru rekultivované skládky, ze kterých vyplývá, že potřebná dokumentace  musí obsahovat:

-          odborný posudek (20A4)

-          návrh terénních úprav s přílohami (25+11A4)

-          stanoviska příslušných úřadů

Nahlédl jsem do jedné zveřejněné dokumentace a našel v ní spoustu zajímavých informací, ze kterých vyjímám toto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Důvodem navrhované úpravy je potřeba vyrovnat vzniklé lokální prohlubně na koruně skládky, urovnat terén a vytvořit ucelenou plochu v požadovaném jednotném sklonu minimálně 3 % a tím zlepšit odtok srážkových vod na povrchu skládky. Tímto způsobem bude upravena plocha skládky o výměře cca XXXX m2. K terénním úpravám bude využíván inertní odpad. 

Skládka byla v provozu od roku 1979 do roku 1996. Sloužila jako skládka komunálního odpadu pro město. Na skládce je uloženo cca 400 000 m3 (cca 800 000 t) směsného odpadu. Po roce 2000 proběhla asanace a rekultivace skládky. Terén byl vyrovnán podle tehdy platných norem do jednotného dnes nevyhovujícího sklonu 1,0 %. Rekultivace skládky byla dokončena v roce 2006. Koruna skládky je téměř plochá. 

K terénním úpravám bude využíván inertní odpad. Bude využíván pouze odpad, který splňuje požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Musí být mimo jiné dodrženy podmínky pro využívání odpadu na povrchu terénu hlavně v § 2 písmeno v) recyklátem ze stavebního a demoličního odpadu a také v § 12 odst. 1 - 4) a § 13 odst 1 a 2) výše uvedené vyhlášky a její přílohy č. 11.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty: 

SO 01 Přípravné práce

SO 02 Terénní úpravy

SO 03 Technická rekultivace

SO 04 Biologická rekultivace 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Těchto pár údajů uvádím hlavně jako upozornění různým partyzánům, kteří by snad začali uvažovat o dodatečné legalizaci nepovolených terénních úprav na Rašovci. -sv-

—————

Zpět