Průmyslová zóna, jak jí neznáte

28.09.2014 18:06

AKTUALIZZOVÁNO 9.9.2016

doplněním příloh 1-3, fotokopie výstřižku s tabulkou a závěrečné fotografie.

Minulá ZM se v letech 2000 – 2010 snažila vybudovat v lokalitě Zahrádecká nad benzínkou Adam průmyslovou zónu. V urbanistické studii z konce roku 2000 zpracované Ing. Arch. Zemánkovou z královehradeckého ateliéru Regio jsou do průmyslové zóny zahrnuty pozemky městské o rozloze 7,57 ha a také pozemky soukromé, a to rodiny Vondráčkových 1,33 ha a firmy EVOS-HYDRO 2,4 ha.  Celková rozloha průmyslové zóny dle této studie činila celkem 11,3 ha a byla plánovanou obslužnou komunikací již tehdy rozdělena na dvě části tak nešťastně, že soukromé pozemky EVOS-HYDRO od obslužné komunikace odděloval úzký pruh pozemku patřící městu. Proto zpracovatelka studie již v roce 2000 označila tento pozemek jako součást areálu firmy EVOS-HYDRO – viz příloha č.1.

V roce 2002 byla průmyslová zóna zahrnuta do územního plánu města Ledče a vedení radnice za spolupráce s Ing. Brázdou kontaktovalo ledečské firmy, které o pozemky na průmyslové zóně projevovaly zájem. Jednalo tehdy samozřejmě s firmou EVOS-HYDRO, ale také s firmami K+K, Dingo, KOWA, Envicomp. S některými z nich byly dokonce tehdy uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí. ZM pod vedením starosty Urbana proto rozhodlo o zpracování projektové dokumentace firmou DRUPOS, která posloužila k získání územního rozhodnutí na vybudování infrastruktury k průmyslové zóně. Studie DRUPOS stanovila tehdy investiční náklady na zasíťování průmyslové zóny v rozsahu 16 mil. Kč.

Po roce 2004 aktivita města kolem průmyslové zóny na dva roky ustala. Výše investičních nákladů byla totiž nad možnosti městského rozpočtu a stavěli jsme taky zimní stadion. Proto nové vedení radnice začalo později jednat s agenturou CzechInvest, která zařadila ledečskou průmyslovou zónu do nabídky zahraničním investorům. Tak se u nás v Ledči objevila nejprve korejská firma MANDO dodávající systémové součástky podvozku pro automobilku HYUNDAI a pak také španělská firma EXTRUGASA zpracovávající hliníkové ingoty na různé profily. Korejci se nám klaněli až k zemi a Španělé ujišťovali, že se bude jednat o čistý provoz bez vlivu na životní prostředí. Obě firmy však po čase od svého zájmu ustoupily a tak vedení radnice využilo v roce 2008 v době krachu světelských skláren opětovné aktivity Ing. Brázdy a začalo jednat s místními zájemci (KOWA, AK plast, Clipet, EVOS-HYDRO, Galatek, K+K) o společném postupu při vybudování průmyslové zóny. Jednání probíhala celý rok 2008 a 2009. ZM tehdy o průmyslové zóně a prodeji pozemků jednalo celkem 6x a RM 4x – viz seznam jednání ZM a RM – příloha č.2. 

Úzký středový pozemek uprostřed průmyslové zóny o rozloze 0,45 ha byl vždy při těchto jednáních spojován s firmou EVOS-HYDRO, jak je tomu např. na dokumentu Návrh na vybudování průmyslové zóny č. ZM-6/2008-09 z 10.11.2008. Viz fotokopie výstřižku z tohoto dokumentu:

23.2.2009 schválilo ZM na překvapivý návrh místostarosty Doležala možnost umístění fotovoltaické elektrárny na průmyslové zóně“. Hned druhý den pak sám navrhovatel přivedl na radnici zástupce firmy Greensol, který městu předložil nabídku na odkup pozemků pro fotovoltaiku (FVE) za cenu 150.- Kč/m2. Jak se později ukázalo, byl to jeho zručský stranický kolega! ZM se naštěstí nespokojilo s jedinou nabídkou, vyžádalo si nabídky další a po roce jednání s různými firmami si vybralo nabídku firmy Stand by Europe za 550,- Kč/m2. Ta pak v roce 2010 na pozemku o rozloze necelé 4 ha vystavěla FVE už jako firma Energy One. Městu zaplatila nejprve 21.315.800,- Kč za pozemek a následně 2x 5 mil. Kč jako podíl ze zisku.

Jednání s ledečskými firmami dospělo až do fáze, kdy v září 2009 předložilo OIaM (oddělení majetku a investic) ZM návrh na prodej pozemku firmám KOWA, Unimont, SpokojenýPes a Ford Charouz. Posledně jmenovaná firma těsně před jednání ZM od nabídky ustoupila. Celková požadovaná plocha nabídek překračovala tehdy o více jak 1 ha možnosti průmyslové zóny a návrhy z OIaM přitom neřešily obsazení úzkého středového pozemku o rozloze 0,5 ha určeného již od roku 2000 firmě EVOS-HYDRO. Proto jsem na tuto skutečnost upozornil, návrh prodeje doplnil o tuto firmu, nechal o návrhu hlasovat s tím, že příslušné kupní smlouvy připraví OIaM až po konečném odměření pozemků, které nechalo vypracovat až později dle výkresu z 11/2009 – viz příloha č.3.   

Poté dne 18.1.2010 minulé ZM zakončilo dvouleté vyjednávání o společném vybudování infrastruktury na průmyslové zóně tím, že schválilo „postup vybudování dopravní a technické infrastruktury na průmyslové zóně, který si po vybudování sjezdu z komunikace Koželská provede každý majitel pozemku na průmyslové zóně na vlastní náklady“.

Firma EVOS-HYDRO toto usnesení jako jediná dodržela, vybudovala na své náklady sjezd z komunikace na průmyslovou zónu, plánovala zde tehdy nejprve s firmou Holcim stavět betonárku, pak se sama chystala investovat do FVE, aby nakonec polovinu svých pozemků  prodala firmě Desire Invest, a ta na nich vybudovala druhou FVE. K napojení na rozvodnou síť však potřebovala přejít přes městské pozemky, proto její jednatel přišel na radnici žádat o možnost zřízení věcného břemene pro uložení kabelového vedení. Až tehdy jsem se dozvěděl, k čemu vlastně došlo, a proto jsem nastalé situace využil a navrhl pohotově žadateli, že celou záležitost projednám v ZM, ale budu místo obvyklých desítek tisíc požadovat za věcné břemeno cenu 500.000,- Kč. Jednatel nakonec s tímto troufalým návrhem souhlasil a tehdejší ZM dne 26.4.2010 schválilo   uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch zřízení přípojky VN na pozemcích parc.č. 1230/25 a 2273/8 v k.ú. Ledeč nad Sázavou pro budoucí FVE s firmou Desire invest, s.r.o. za cenu 500.000,-Kč bez DPH“. Následně bylo příští rok dne 26.9.2011 schváleno uzavření řádné smlouvy a cena zaplacena. To byly jediné peníze, o které jsem si za FVE nestydatě řekl !!! Zastupitel mluvka Pavka mě tehdy před celým zastupitelstvem pochválil slovy: „Dobrá práce!“, aby o rok později začal vyzývat Vaňka k podání trestního oznámení, k čemuž se Doležal s ochotou sobě vlastní přidal.   Až tehdy jsem taky pochopil význam slova pokrytec. :-)    

Současné ZM dne 27.6.2011 pověřilo Mgr. Vaňka „jednáním s oběma firmami, které vlastní FVE, a se společností MALDUS a.s., která projevila zájem o odkup pozemku v průmyslové zóně“, o dořešení obslužné komunikace na průmyslové zóně. Jednání skončilo roztržkou.

Výsledek? - KOWA je v Pivovaráku, SpokojenýPes v Brodě, Unimont v Hradci,  MALDUS a.s. od ZM již schválené smlouvy za 2,2 mil. Kč odstoupila, EVOS-HYDRO na Město podalo žalobu, vybudovaný sjezd vede do polí a dnes na nich opět hospodaří ZD Kožlí.  

Stanislav Vrba, zločinec

                                                                                                                                        

—————

Zpět