Pravda o budově Zentivy

28.09.2014 18:11

Vzhledem k dohadům a spekulacím o osudu budovy čp. 1191  v ulici Barborka (bývalá Léčiva a později Zentiva), které kolují městem Ledčí, zveřejňuji skutečně ověřené informace o převodu této budovy:

20.12.2010 – Zentiva, k.s. informuje dopisem starostu města o ukončení provozu a nabízí „tento objekt jako dar pro sociální využití dle potřeb města.“ 

31.12.2010 – Zentiva, k.s. ukončuje v budově čp.1191 provoz

05.01.2011 – Zentiva, k.s. opakovaně nabízí budovu čp. 1191 Městu jako dar

18.01.2011 – Zastupitelstvo města (ZM) bere na vědomí nabídku fi Zentiva, k.s. a pověřuje starostu jednáním o bezúplatném převodu a předložení návrhu smlouvy

16.02.2011 – Zentiva umožnila zástupcům Oblastní charity H.Brod prohlídku objektu

17.02.2011 – Oblastní charita H.Brod zasílá ZM žádost o využití budovy pro služby  

28.02.2011 – ZM vyslechlo žádost ředitelky Oblastní charity H.Brod  bez přijetí usnesení

03.03.2011 – Oblastní charita se obrací s žádostí o budovu čp. 1191 přímo na společnost Zentiva, k.s.

27.04.2011 – ZM odmítlo nabídku Zentiva, k.s. na bezúplatný převod objektu

2011-2012 – vedení radnice nabízí Kraji Vysočina využití budovy pro dílny SOŠS

25.04.2012 – Oblastní charita H.Brod získává evropskou dotaci na stavbu nové budovy v Barborce

20.08.2012 – odeslán dopis na Zentiva, k.s. s návrhem využití budovy pro o.p.s.

07.01.2013 – založena obecně prospěšná společnost Háta, o.p.s.

15.01.2013 – Háta, o.p.s. byla zapsána do rejstříku o.p.s. u Krajského soudu

10.11.2013 – vypracována 1. verze dokumentu Vize Háta, o.p.s.

10.12.2013 – vypracována 2. verze Vize + překlad do AJ

05.04.2013  – vypracována 3. verze Vize + překlad do AJ

2013 -2014  – řada jednání Háta - Zentiva o převodu objektu

01-02/2014 – projednání převodu budovy v nadnárodní společnosti Zentiva Group, a.s.

08.04.2014 – podpis darovací smlouvy na objekt Zentiva ve prospěch Háta, o.p.s.

20.04.2014 – zpracován návrh na využití 1.patra budovy pro Centrum denních služeb Barborka a Potravinovou  banku Vysočina, o.s.  – bezbariérový vstup přes rampu

25.04.2014 – podán návrh na zápis do katastru nemovitostí ve prospěch Háta, o.p.s.

30.04.2014 – předání objektu čp. 1191 společnosti Háta, o.p.s.

 

Kdo je to Háta, o.p.s.

Háta, o.p.s. je obecně prospěšná společnost založená za účelem sociálního podnikání, pomoci lidem handicapovaným a lidem na okraji společnosti, poradenství, vzdělávání, výměny zkušeností, podpory a propagace i v laické veřejnosti v České republice a především v Kraji Vysočina. Hlavní činností Háta, o.p.s. je sociální poradenství, sociální služby a pomoc při začleňování do pracovního procesu (integrace). Doplňkovou činností pak účast v potravinové bance, poradenská a konzultační činnost, zpracování žádosti na úřady, dopomoc při vyřizování žádostí. Tuto činnost plánujeme rozšířit i o pronájem volných prostor.

 

Jak Háta, o.p.s. budovu využije

Přízemí – pronájem skladových prostor, technické zázemí (rozvodna, kotelna, sklady)

1.patro – Centrum denních služeb Barborka, Potravinová banka Vysočina, o.s., výstavní prostory

2.patro -  cca 800 m2 zatím bez využití

                                    Mgr. Iveta Vrbová, ředitelka Háta, o.p.s.

                                                                                      

—————

Zpět