Postavení Ledče v ZÚR

02.07.2016 10:32

Ve včerejším článku jsem připomenul existenci dokumentu Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR), který začal vznikat v roce 2008 a dodnes je stále živým a aktualizovaným dokumentem našeho Kraje. Již v roce 2004 jsem měl možnost nahlédnout do tehdejších připravovaných rozvojových dokumentů Kraje a zjistit, že prioritní rozvojové záměry Kraje se týkají hlavně krajského města, okresních měst a měst ORP. Pod výčtem těchto měst byla tehdy tlustá čára a pod ní v seznamu dalších měst jsem našel i Ledeč nad Sázavou s poznámkou ve smyslu neperspektivní - nerozvíjet. To byl pro mě šok! Byl to tristní důsledek prohraného boje o získání sídla ORP v letech 2001-2002. Proto veškeré naše snahy po roce 2004 se upíraly k nápravě tohoto stavu. Bohužel nejistá politické situace té doby nebyla příznivá k nalezení dostatečné podpory v Poslanecké sněmovně k předložení pozměňovacího návrhu k státoprávnímu uspořádání ORP, který byl v roce 2006 námi navržen a nachystán. Měli jsme tehdy i ochotného překladatele tohoto návrhu. Ale přišly volby a vše bylo jinak! 

Vznik ZÚR v roce 2008 z tohoto stavu vyšel a hned v úvodu dokumentu na stranách 12-14 lze nalézt toto členění center osídlení.

2.5  Centra osídlení

ZÚR stanovují na území kraje Vysočina tyto kategorie center osídlení: 

a) vyšší;     Jihlava

b) střední;  H.Brod, Žďár n.S., Třebíč, Pelhřimov, Humpolec, V.Meziříčí

c) nižší;     N.Město n.M., Chotěboř, M.Budějovice, Bystřice n.P., Světlá, Telč

d) lokální. Náměšť n.O., Pacov, Přibyslav, Třešť, Polná, Kamenice n.L., Ledeč n.S., Jaroměřice n.R., V.Bíteš, Jemnice, G.Jeníkov, Počátky a Hrotovice

 

2.5.1   Vyšší centrum osídlení ZÚR vymezují jako vyšší centrum osídlení krajské město Jihlava.

2.5.2    Střední centra ZÚR vymezují jako: 

a) významná střední centra města Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč a Pelhřimov;

b) ostatní střední centra města Humpolec a Velké Meziříčí.

 

2.5.3    Nižší centra ZÚR vymezují jako nižší centra města Nové Město na Moravě, Chotěboř, Moravské Budějovice, Bystřice nad Pernštejnem, Světlá nad Sázavou a Telč. 

2.5.4    Lokální centra  ZÚR vymezují jako lokální centra města Náměšť nad Oslavou, Pacov, Přibyslav, Třešť, Polná, Kamenice nad Lipou, Ledeč nad Sázavou, Jaroměřice nad Rokytnou, Velká Bíteš, Jemnice, Golčův Jeníkov, Počátky a Hrotovice. ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:

a) saturovat (uspokojovat) potřeby obslužných funkcí v mikroregionální, respektive lokální úrovni s cílem stabilizovat osídlení v řídce osídleném území;

b) zlepšit situaci v dopravním napojení a dopravní obsluze center a jejich spádového území;

c) chránit kulturní a přírodní hodnoty a využít je pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu.

 

ZÚR stanovují pro územní plánování úkol zabezpečovat územní podmínky pro rozvoj obslužných a ekonomických aktivit. 

Kromě tohoto základního členění center osídlení existují ještě Specifické oblasti krajského významu, do kterých jsou na Ledečsku zařazeny tyto obce:

c) ve správním obvodu ORP Světlá nad Sázavou - Jedlá (Jedlá, Dobrá Voda), Chřenovice (Chřenovice), Hněvkovice (Budeč, Habravčice, Hněvkovice, Chotěměřice, Zahájí, Nová Ves u Dolních Kralovic). ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:

a) spolupracovat se Středočeským krajem na vytváření podmínek pro stabilizaci obyvatel oblasti;

b) ve spolupráci se Středočeským kraje zlepšit místní komunikační síť mezi městy Ledeč nad Sázavou a Zruč nad Sázavou;

e) aktivně podporovat vytváření nových pracovních příležitostí v oblasti cestovního ruchu, rekreace a turistiky v této části Posázaví;

h) eliminovat (postupně vyřazovat) možné negativní vlivy rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a na přírodní i krajinné hodnoty v území; hodnoty využít jako prvek pro stabilizaci a rozvoj území;

i) respektovat skladebné části ÚSES (územní systém ekologické stability) a pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu.

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:

a) prověřit možnosti zlepšení místní komunikační sítě;

b) prověřit možnosti využití potenciálu obcí pro rozvoj komerčních aktivit cestovního ruchu, včetně deficitů technické infrastruktury;

c) analyzovat možnosti rozvoje ekonomických aktivit v koridoru silnice II/112;

d) ověřit rozsah zastavitelných ploch a předpokladů jejich využitelnosti vzhledem k dopravní  a technické infrastruktuře v oblasti při respektování kulturních, přírodních a civilizačních hodnot území.    

To jsou hlavní a zásadní atributy ZÚR, se kterými se zatím dnes bude muset ledečské radnice smířit a které by dokázala upravit snad jen nějaká příští změna státoprávního uspořádání (redukce krajů, či obnovení okresů). 

Hádky s představiteli Kraje Vysočina, které hloupě praktikovalo minulé vedení, vyhrožování přechodem do sousedního kraje situaci města zařazeného mezi lokální centra osídlení k lepšímu nezměnilo. Naopak. Obdobné ZÚR mají zajisté i sousedi. Je to dáno celostátní Politikou územního rozvoje (PÚR). Než o tom začali mluvit, vykřikovat do světa a plánovat referenda, měli si o tom alespoň něco přečíst! To jeden z nich snad zvládal. :-) -sv-

Foto: www.ledecns.cz

—————

Zpět