Nový chodník

09.11.2018 09:09

V srpnu 2018 byly zahájeny práce na akci „Výstavba a rekonstrukce chodníku v ul. Habrecká, Ledeč nad Sázavou“. Jedná se o výstavbu nového chodníku podél silnice č. II/339 – ul. Habrecká, v úseku od křižovatky s ul. 28. října (od budovy polikliniky) ke křižovatce s ul. Na Sibiři. Projekt řeší provedení nového chodníku v délce 143 m (včetně rekonstruovaného úseku, jehož délka je 30 m) z povrchu ze zámkové dlažby. Nový chodník navazuje na stávající chodník v ul. Na Sibiři. Chodník je řešen v souladu se zásadami řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (bezbariérový přístup, vodící linie, v místě snížených obrub slepecké tvarovky). Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu – zajištění bezpečného pohybu chodců v ul. Habrecká, zlepšení přístupu k budově polikliniky a do základní školy zejména pro děti z lokality sídliště Stínadla, zlepšení technického stavu chodníků, postupná oprava přístupů k sídlišti Stínadla a budově polikliniky, rozvoj města, bezpečnost a spokojenost obyvatel obce. Realizace akce připadla firmě TS Ledeč nad Sázavou s. r. o., která ve výběrovém řízení na výběr dodavatele stavebních prací podala nabídku ekonomicky nejvýhodnější a to s nabídkovou cenou ve výši 666 262, 30,- Kč vč. DPH. Náklady na vypracování příslušné projektové dokumentace činily 42 350 Kč vč. DPH. Dokončení prací je dle uzavřené smlouvy o dílo stanoveno do 15. 11. 2018. Na realizaci projektu požádalo Město o dotaci v rámci 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „2. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – DOPRAVA“ VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“. Dne 12. 6. 2018 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na podporu výše uvedeného projektu ze strukturálního fondu ERDF výši 95% celkových způsobilých výdajů projektu, tzn. 614 952,03 Kč, zbývajících 5% celkových způsobilých výdajů, tzn. 32 365,90 Kč, je hrazeno z rozpočtu Města.

Přečetli jsme za vás na www.ledecns.cz  -sv-

  Foto z 7.11.2018 -sv-

—————

Zpět