Nová vyhláška

17.12.2016 13:58

Jak jsme vás již informovali na tomto webu LBC již dne 20.9.2016 v článku Rušení nočního klidu. dochází novelou zákona o přestupcích ke změnám v povolování akcí v době nočního klidu. Proto zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bude v pondělí 19. prosince schvalovat vydání obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 O době nočního klidu, která je na jednání ZM předložena v tomto znění:  

Obecně závazná vyhláška
č. 5/2016
o době nočního klidu
 
Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 19. 12. 2016 usnesením č. xxxxxxxx usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 
Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.
 
Čl. 2
Doba nočního klidu
(1) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin.1
(2) V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
 
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
 
(1) Ve dnech konání Majálesu, Městských slavností, Pálení čarodějnic, se dobou nočního klidu rozumí doba od 02:00 do 06:00 hodin.
(2) V době konání akcí na ledečském hradě: Staročeská pouť, Mimofest, Šermířský turnaj – Hořící motýl, tradiční divadelní představení a promítání letního kina, se doba nočního klidu vymezuje dobou od 02:00 do 06:00 hod.
(3) Pro noc z 31. prosince na 1. ledna kalendářního roku se touto vyhláškou stanoví, že žádná doba nočního klidu se nevymezuje.
(4) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 této vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.
 
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o stanovení podmínek, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, ze dne 9. 1. 2009.
 
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dne 30. 12. 2016.
 
 
 
..............................................                                      ……………………………...
       Ing. Hana Horáková                                                    Ing. Zdeněk Tůma
           místostarostka                                                                starosta
 
 
Schváleno dne: 19. 12. 2016
Pokud máte někdo ke znění vyhlášky připomínky, nebo pořadavky na zařazení vašich akcí mezi výjimečné případy do čl. 3, je možné je uplatnit nejpozději v pondělí přímo na zasedání ZM. Pak už bude pozdě' -sv-

—————

Zpět