Květnové zastupitelstvo

15.05.2017 18:13

Termín 15.5.2017 pro jednání ledečského ZM byl tentokrát zvolen hlavně z potřeby schválení smlouvy o dílo na výměnu střešního pláště zimního stadionu. Nakonec se k tomuto důležitému bodu přidalo dalších patnáct a tak zastupitelstvo mělo v květnu 2017 o čem jednat celých 90 minut. Zastupitelé se tentokrát sešli v počtu 11, chyběli Píbil, Ševců, Šrámek a Zelený. Většina projednávaných bodů a navržených usnesení byla tentokrát kupodivu schválena 11 hlasy PRO. Když nebudu komentovat body jako schválení programu, kontrolu usnesení ZM, seznámení s rozhodnutím RM, připomínky a náměty občanů, rozpočtové změny, výsledky hospodaření města k termínu 4/2017, můžeme se stručně věnovat zbylým 7 bodům:

  • bod 10 ZM schválilo Smlouvu o dílo s firmou Obchodní a realitní kancelář 1. Českomoravská Pelhřimov, s.r.o., která se v termínu od 22.5. do 18.8.2017 zavazuje za částku 5 165 tisíc korun + DPH vyměnit střešní plášť na zimním stadionu v Nádražní ulici a za kvalitu své dodávky a práce bude ručit 120 měsíců, tj. 10 let!!
  • bod 11 ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou stanovilo podmínky pro pořádání a průběh akcí typu technopárty. 
  • bod 12 ZM schválilo společnou akci rekonstrukce ČOV v Háji, kde se na předpokládaných nákladech cca 5 mil. Kč bude v roce 2018 podílet 1/3 s Vysočinskou nemocnicí a Krajem Vysočina.    
  • bod 13 TJ SOKOL nabídla Městu Sokolovnu! ZM bude o podmínkách převzetí sokolovny dále jednat.
  • bod 14 ZM přijalo nabídku firmy PP Rentax na uplatnění předkupního práva na objekt bývalé mazutové kotelny v ul. M. Majerové, a to za podmínek stanovených kupní smlouvou z 12.7.2006, ve které je předkupní právo Města za tehdejší kupní cenu prozíravě zakotveno. 
  • bod 15 ZM neschválilo z důvodu vysoké ceny nabídky několika vlastníků na odprodej pozemků v lokalitě Stará Habrecká.
  • bod 16 ZM delegovalo svoje zástupce na valné hromady společností Hrad, VaK a Úpravna vody Žělivka.
  • Různé  Zastupitelka RNDr. Bartáková tlumočila několik připomínek občanů: doplnit chybějící dopravní značky, doplnit rošty na odvodňovací kanálky, uklidit nepořádek kolem ocelového schodiště ke hradu, dořešit situaci v ulici Zahradní, upozornila na černou skládku u Hněvkovic, zajímala se o cenu nového zábradlí u hradu. Zastupitel RNDr. Policar informoval ZM o dividendách ze společnosti VaK, které i letos obdrží Město v plánovaném termínu a výši.
Z programu jednání ZM byl předem vypuštěn bod 9, který měl původně projednat další žádosti o příspěvky, ale žadatel zatím nepředložil ke své žádosti všechny potřebné doklady.
 
Příští jednání ZM se uskuteční 19.června 2017.  -sv-

—————

Zpět