JÁ nic, JÁÁÁ muzikant

13.02.2015 19:45

 

"Tady  se  snaží  navozovat  situace,   kdy  samospráva  je  jakoby viněna za omyly, které způsobila státní správa, a na tuto hru JÁÁÁ nikdy nepřistoupím",  zaznělo v  reportáži ČT   z úst  Mgr. Vaňka.

Kdo tedy může za to, že:

-  že investiční akce  Cyklostezka  byla ZM schvalována  12.8.2013 bez řádné dokumentace? A to ještě na expressis verbis požadavek předsedajícího, bez zařazení na program jednání ZM?

-  že žádost o dotaci na  cyklostezku  se týkala  stavby na stávající účelové komunikaci, jediném příjezdu z města do Sluneční zátoky?

-  že Město zastupovala při stavebním řízení firma APIS?

-  že stavba byla  zahájena  již dva týdny před vydáním stavebního povolení?

-  že nebyl využit původní rozpočet 12 308 000 Kč na stavbu řádné cyklostezky paralelní s účelovou komunikací?

-  že náměstek SFDI  byl informován,  jak do Zlaté zátoky už nikdo nejezdí a Sluneční zátoka krachuje?

- že bez projednání a souhlasu SFDI byly vloni vydávány povolenky k vjezdu na cyklostezku?

- že byl na MěÚ vytvořen "pracovní" tým k realizace akce?

Kdo je podepsán pod:

- žádostí o poskytnutí dotace?

- zadávací dokumentací pro výběrové řízení?

- výzvou k podání nabídky?

- veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby?

- žádostí o stavební povolení?

- plnou mocí firmě APIS k zastupování Města?

- smlouvou s SFDI o poskytnutí dotace?

- závěrečným vyhodnocením akce? 

Kdo to žádal radního kraje o přikrytí na Kraji?  

Úředníci státní správy?  To snad ne?!!!

Ano,  existují i pochybení úředníků státní správy,  kteří "opomněli" zařadit  mezi  účastníky řízení  manžele  Janouškovi,  či neprovedli včas potřebná řízení o omezení přístupu na komunikaci a řízení pro stanovení  dopravního  značení,  nebo  zvolili nesprávný postup při oznamování stavebního povolení, ale tím zásadním pochybením byla volba  (starosty?!), to taky, ale hlavně   trasy  cyklostezky a  nerespektování práv  majitelů  sousedíních   pozemků,  uvádění  nepravdivých informací směrem k poskytovateli dotace, což nejsou omyly, ale jasná provinění představitelů samosprávy.

To prostě rozum nebere!?                                                -sv- 


 

—————

Zpět