Historie naší obce

14.07.2017 09:20

Historie Štěpánova sahá až do 13. století. Je spjata s historií hradu Lichtenberk (dnešní Lichnice), kláštera ve Vilémově a města Smrdov (dnes Sázavka). Hrad Lichtenberk založil kolem roku 1250 Smil ze Světlice (Lichtenberku). Za jeho panování začala výrazná kolonizace území od Železných hor až ke žďárskému klášteru na moravskému pomezí. Lichtenberkům tak patřila řada městeček a vesnic, které Smil později rozdělil mezi své syny Hynka, Smila, Oldřicha a Reimunda. Všem dohromady připadla polovina Brodu a Reimundovi také město Smrdov s hradem a okolními vesnicemi Bačkov, Lubno, Zboží, Vosičín (zaniklá obec) a ŠtěpánovTy Smil v polovině 13. století zřejmě získal jako královskou výsluhu od Václava I. 8)

 

1121 Kolem tohoto roku založili benediktýni klášterní areál Vilémov s hrazeným městečkem. Název Vilémov je odvozen od osobního jména Vilém – jednoho ze zakladatelů Vilémovského kláštera, který významným způsobem zasáhl do kolonizačního procesu na Habersku a Světelsku. Při svém vzniku obdržel od zakladatele do vínku 29 vesnic, což bylo tehdy nemalé bohatství. 1) Klášter zanikl za husitských válek po roce 1421.

 

1226 Smrdov připomíná se prvně za Přemysla Otakara I. roku 1226. Tak sdělil zemský úřad obci, když žádala o změnu jména na Smilov. V latinských textech je uváděn Zmurdow nebo Smrdow, v německých Smrdow. 1)

 

16.10.1307 Reimund z Lichtenberku směnil hrad Smrdov i s městem a pěti vesnicemi Bačkov, Lubno, Zboží, Vosičín a Štěpánov s Vilémovským klášterem za 10 vesnic na levém břehu Sázavy. 2) (Radostovice, Závidkovice, Řečice, Kochánov, Dlouhá Ves, Svatý Kříž, Dětřichova Lhota a dále uvedené  Hohendorf, Sighartsdorff a Scheiblisdorff - viz přiložená mapka).

 

Roku 1342 obsadil ves Štěpánov Zdislav z Malešova (odjinud z Leštiny) společně se synem Zdeňkem a nechtěli ji vydati. 3)

 

13.03.1349 odsoudil olomoucký soud Zdislava z Malešova a jeho syna Zdeňka k vydání Štěpánova zpět Vilémovskému klášteru. 4) Tehdy byly uvedeny celkové roční výnosy plynoucí z této vesnice se vším příslušenstvím i s mlýnem. Součet všech poddanských dávek byl vyčíslen na 12 kop grošů ročně – tedy 720 grošů. 5)

 

1421 za husických válek byl vilémovský klášter vypleněn a následně roku 1436 přiřkl císař Zikmund Lucemburský vilémovské majetky dílem Janu Hertvíkoviz Rušínova, dílem Trčkům z Lípy, kteří po 200 let vlastnili světelské panství včetně Štěpánova.

 

1591 Dle urbáře panství světelského patřil Smrdov, městečko s výsadní rychtou (rychtář spravuje i ves Štěpánov), ke Světlé, tedy Burianu III. Trčkovi z Lípy, císařskému radovi a nejvyššímu podkomořímu království českého. 1) 

 

V 17. století po Bílé hoře a po smrti posledního z Trčků byl majetek světelského panství včetně Štěpánova konfiskován (1635), majitelé tohoto panství se pak měnili jak na běžícím pásu. Podle mapy z roku 1654 však snad už bez Štěpánova. Na této mapě je totiž Štěpánov vyznačen jako součást okresu Habry. Přečkal tedy i řádění vojska Švédského, jmenovitě r. 1637, 1639, 1645, 1646 a 1648. Loupežná vpády a plenění Švédů měly za následek častý hlad, nakažlivé nemoce a dobytčí mor. 6) 

 

1694 byl ve Smrdově založen farní úřad a spolu s ním i farní škola o jedné třídě. Do této školy mohly chodit děti z celé kolátury (farního obvodu), tedy i ze Štěpánova. 7) Povinná školní docházka byla zavedena až v roce 1774 a platila i pro mě v roce 1960, kdy jsem začal docházet denně 3 km ze Štěpánova do Smrdova a zpět. :-) 

 

1716 došlo na Habersku ke vzpouře sedláků. Kromě Habrů zasáhla vzpoura vesnice Proseč, Lučici, Kámen, Jiříkov, Tis, Pohleď a Lubno. Povstání bylo potlačeno nekrvavou cestou. Štěpánova se snad tato vzpoura netýkala. 7)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) blog Šemíkovi: Historie Smrdova i okolí v datech

2) Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II, č.2152, s. 929

3) August Sedláček: Hrady zámky a tvrze království Českého, 1900, díl dvanáctý, str. 130

4) Monumenta Historica Bohemiae č. 203, str. 321–323

5) Mgr. Tomáš Somer, Ph.D. Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku str. 24

6) Kronika města Světlá od roku 1207 - 1886 

7) Smrdov - nejvzdálenější historie panství

8) Mgr. Tomáš Somer, Ph.D. Smil z Lichtenburka str. 118

 

V hledání historie naší obce a našeho kraje pokračuji dál. Prolistovávám na internetu archivní dokumenty, knihy o historii, mapy, urbáře, desky zemské i dvorské. Chci se dopracovat až do padesátých let minulého století, kdy Štěpánov postihla neblaze akce Kulak. Ale o tom zase někdy příště.  

Kdo by řekl, že ta naše "obydlená zatáčka" je tu více jak 710 let! -sv-

 

Vilémov, majetková držba kláštera ve 13. a 14. století (autor Mgr. Tomáš Somer, Ph.D.)

Výřez z mapy správních obvodů z r. 1654. Ve žluté haberské oblasti uprostřed je i Štěpánov.

Výřez z Mullerovy mapy Čech z roku 1720, kdy Kunemil byl ještě Kulemyl a Sázavka Smrdow :-)

—————

Zpět