Cyklostezka = pomník koalice

28.09.2014 18:03

„Cyklistická stezka je místní komunikací IV. třídy nebo veřejnou účelovou komunikací, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel. V případě, že žadatel o příspěvek hodlá na cyklistické stezce, pro kterou se příspěvek žádá, upravit provoz ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, udělením výjimky ze zákazu vjezdu, motorových vozidel na cyklistickou stezku, je povinen ve své žádosti specifikovat rozsah této výjimky, tj. konkretizovat a specifikovat motorová vozidla, kterých se taková výjimka bude týkat.“

(zdroj: Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) pro rok 2013) 1

 

V Ledči nad Sázavou byla dne 7.4.2014 za asistence senátora Strnada (ČSSD) a světelského starosty Tourka slavnostně otevřena Cyklostezka Ledeč nad Sázavou. Reportáž o této akci přinesla  v regionálních zprávách ČT1 . 2

Již v této regionální reportáži proskočily zprávy o tom, že není zrovna až zas tak co slavit.

Mgr. Petr Vaněk na dotaz redaktora ČT1 tehdy řekl: „Je to choulostivá situace, která ale bezesporu má řešení. Já doufám, že v horizontu měsíce, šesti neděl ta situace bude vyřešena.“

 

Z choulostivé situace se stal prů…(švih). Proč? Co vše za tím vězí? Odpověď naleznete v následujících řádcích.

 

19.12.2012   Akce „Cyklostezka Ledeč n. S.“ byla usnesením Poslanecké sněmovny č.1447 na základě pozměňovacích návrhů zapracovaných hospodářským výborem PS zařazena do rozpočtu SFDI pro rok 2013. 1

 

Rozpočet SFDI 2013

Ev. Číslo

Název akce         

celkem

SFDI

Od

Do

Kraj

Investor

5618510025

Cyklostezka Ledeč

12 308

8 000

04/13

12/13 

VYS

Žadatel

 

Žádost o příspěvek z SFDI neschvalovala RM ani ZM, v usneseních těchto městských orgánů naleznete pouze usnesení RM z 10.12.2012 o uložení úkolu referentu rozvoje města zahájit práce na projektové přípravě akce „Foglarova cyklostezka“ a zabezpečení podání žádosti o dotaci. V té době však již sněmovní tisk 818/1 položku „Cyklostezka Ledeč“ obsahoval!!!

viz USNESENÍ hospodářského výboru PSP ČR z 37. schůze konané dne 5. prosince 2012. 3

18.3.2013   ZM Ledeč nad Sázavou schválilo navýšení výdajů roku 2013 na investice o 9 mil. Kč, v důvodové zprávě je uvedeno slovo „Cyklostezka“ bez jakýchkoli dalších informací.

 

12.8.2013  ZM Ledeč nad Sázavou na výslovný požadavek (expressis verbis) Mgr. Vaňka schvaluje investiční akci „Cyklostezka Ledeč nad Sázavou“. Bez podkladových materiálů, bez důvodové zprávy, bez projektové dokumentace, což je v rozporu s jednacím řádem ZM.

Oficiální zvukový záznam z jednání ZM 12.8.2013 mluví za vše!

 

8.10.2013   Město Ledeč nad Sázavou zastoupené na základě plné moci Ing. Karlem Nejedlým z firmy APIS podalo na MěÚ Světlá n.S. žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Cyklostezka Ledeč nad Sázavou“. Neexistuje usnesení o tom, že by plnou moc k zastupování Města projednala a schválila RM ani ZM!!! 4

 

21.10.2013  ZM schválilo výběr dodavatele stavby Cyklostezka firmu Dvořák, Havlíčkův Brod na základě výběrového řízení, pro které zadávací dokumentaci ani text výzvy k podání nabídky neprojednala a neschválila RM či ZM!!! 4

 

29.10.2013  23 dní před vydáním stavebního povolení byly zahájeny na místní komunikaci Ledeč – Sluneční zátoka stavební práce.   Bez informování dotčených majitelů sousedních pozemků! Dokument o tom byl dne 2.11.2013 publikován uživatelem "kenarfas" na YouTube.

 

18.11.2013   2 dny před vypršením 15-ti denní lhůty bylo zveřejněno stavební povolení. Ke stavebnímu řízení nebyli přizvání majitelé rekreačního střediska Sluneční zátoka, manželé Janouškovi, kterým stavba znemožnila podnikání a způsobila ztrátu klientely.

Pět dní nato byl již v úseku Zlatá zátoka - Sluneční zátoka položen asfaltový koberec! Viz další dokument uživatele "kenarfas" z 24.11.2013. 

 

18.12.2013  ZM schvaluje rozpočtová opatření ZM10_131218. Do usnesení ZM bylo uvedeno mimo jiné i schválení Smlouvy s SFDI o poskytnutí dotace, ač se o ní samostatně ani v bloku nehlasovalo!!! Smlouva s SFDI nebyla ani v podkladových materiálech pro jednání ZM předložena!!! Oficiální zvukový záznam z jednání ZM 18.12.2013 mluví za vše! viz zvukový záznam

 

18.12.2013 Proběhla kontrolní prohlídka stavby a sepsán Protokol o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě „Cyklostezka Ledeč nad Sázavou“.   Na místní komunikaci byly umístěny dopravní značky umožňující vstup pouze chodcům a cyklistům. Provoz motorových vozidel je tím vyloučen. Majitelé přilehlých nemovitostí, lesníci, rybáři, zásobování, popeláři, rekreanti nemohou po nové komunikaci jezdit motorovými vozidly!!!

23.12.2013  Z SFDI bylo na účet města posláno 4.428 mil. Kč, což je 65 % vynaložených nákladů.  Ve smlouvě s SFDI je uvedeno:

„Příjemce se zavazuje postupovat při přípravě a realizaci financování akce podle platných „Pravidel“ vydaných poskytovatelem a zveřejněných na www.sfdi.cz .  Příjemce je povinen při realizaci akce, pro kterou čerpá finanční prostředky dle této Smlouvy, postupovat v souladu s technicko-ekonomickými parametry akce uvedenými ve schválené projektové dokumentaci předložené před uzavřením smlouvy. Příjemce je povinen předem písemně informovat poskytovatele o všech změnách při realizaci akce a poskytovatel si vyhrazuje právo souhlasu k těmto změnám.  Současně je příjemce povinen při realizaci akce dodržovat požadavky parametrů pro cyklistické stezky uvedené v ČSN 73 61 10.“

Nedodržení těchto „Pravidel“ může mít za následek vracení poskytnuté dotace.

14.5.2014 Krajský úřad Kraje Vysočina rozhodl o zrušení stavebního povolení 2 na akci „Cyklostezka Ledeč nad Sázavou“ vydaného dne 18.11.2013 na MěÚ Světlá n.S.

21.5.2014 Místostarosta Doležal se pro Radio Region 5 vyjádřil:

„Tohle bylo podle mne od začátku nedořešené!“

 

9.6.2014 Město Ledeč nad Sázavou začalo vydávat „Povolení vjezdu motorového vozidla na cyklostezku“  bez projednání a schválení poskytovatelem dotace SFDI!!!

 

SHRNUTÍ NA ZÁVĚR

Cyklostezka byla postavena na stávající účelové komunikaci používané do té doby k provozu motorových vozidel. Realizací stavby Cyklostezka Ledeč nad Sázavou byl provoz motorových vozidel na této komunikaci vyloučen. Potřeba udělování výjimek nebyla uvedena v žádosti města o příspěvek z rozpočtu SFDI, není proto tato možnost zakotvena ani ve smlouvě s SFDI a jedná se o porušení Pravidel SFDI pro stavbu cyklostezek. SFDI bude muset dle těchto Pravidel a v souladu se Smlouvou přistoupit k odejmutí dotace, čímž městu vznikne škoda značného rozsahu.

Investiční akci „Cyklostezka Ledeč nad Sázavou“ provázela řada pochybení statutárního zástupce města Mgr. Vaňka, který, ač profesí právník, podepisoval výše uvedené dokumenty bez projednání v zastupitelských orgánech města. Tím překročil svoji pravomoc. Navíc lze z výše uvedených dokumentů vyvodit podezření na zatajování skutečností, uvádění nepravdivých údajů ve snaze získat dotaci. Což by bylo možné označit za dotační podvod.

Současná ledečská koalice ČSSD+ODS+SZ+TOP09+KDU-ČSL si Cyklostezkou chtěla postavit svůj pomník, a to se ji skutečně povedlo†     

Poznámka autora:

Výše uvedené informace jsou čerpány z těchto zdrojů: FB Ledeč Bez Cenzury, 1) www.sfdi.cz 2) www.ceskatelevize.cz , 3) www.psp.cz , 4) www.ledecns.cz  , 5)  www.rozhlas.cz

 

                                                                                     -sv-

—————

Zpět