ČIŽP nadělovala

12.01.2018 00:12

Po vzoru Perly Posázaví a Rašovce se rozhodly nakládat se stavebním odpadem v roce 2016 čtyři subjekty na Vysočině. Mezi společnostmi V-STAV A, spol. s r.o., Technické služby CZ s.r.o., PARPLANDO s.r.o. a podnikatelem Davidem Vašíčkem docházelo k nezákonnému předávání a nakládání s odpadní zeminou v celkovém množství více než 90 tisíc tun.

„Jednalo se o poměrně komplikovanou záležitost, kdy jsme museli rozklíčovat předávky zemin mezi jednotlivými subjekty. Nakládání s odpady na pozemcích, které k tomu nejsou určeny, představuje vždy riziko ohrožení životního prostředí. S odpady lze nakládat pouze v zařízeních k tomu určených, pokud je toto nakládání v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví člověka,“ řekl k případu Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Společnosti V-STAV A byla uložena konečná sankce 300 tisíc korun za předání celkového množství zeminy osobám, které nebyly oprávněny k jejímu převzetí. Společnosti Technické služby CZ bylo uloženo 200 tisíc korun za převzetí odpadních zemin do svého vlastnictví, přičemž k tomuto úkonu nebyla oprávněna. Společnosti PARPLANDO bylo uloženo 800 tisíc korun za nakládání s odpadní zeminou v zařízení, které k tomu nebylo určeno, konkrétně došlo k jejímu navezení za účelem terénních úprav na pozemky v Havířské ulici v Havlíčkově Brodě. Stejný prohřešek spáchal i podnikatel David Vašíček, který uložil odpadní zeminu na pozemky v k. ú. Mírovka, tedy na místo, které nebylo k nakládání s odpady určeno. Za výrazně menší podíl uložené odpadní zeminy mu byla uložena sankce 20 tisíc korun.       

Další podrobnosti se můžete dočíst na webu ČIŽP zde. Naleznete tam i fotodokumentaci, ze které je patrná i analogie a inspirace s Rašovcem, a to nejen se skládkou, ale i s kácením dřevin na přilehlém pozemku. Kácení skupiny dřevin rostoucích mimo les o ploše větší než 40 m2 totiž podléhá povolení orgánu ochrany přírody. Padni komu padni!

O případu referoval včerejší Havlíčkobrodský deník zde a také předvčerejší Český rozhlas Vysočina zde a v běžícím podčárníku i Česká televize.  -sv- 

—————

Zpět