Z kroniky světelské

24.08.2017 00:47
Revoluční rok 1848 výrazně zasáhl i do dějin posázavských měst Světlé a Ledče. Již tenkrát se tato dvě sousední města přetahovala o úřady. V Kronice města Světlá, která je dostupná zde, se o tom píše toto:
 
Jako ve všech okresech Čech, pozdvihli se poddaní i zde proti vrchnosti, kteréžto nesnázi učinilo konec teprv vyzdvižení roboty. Pokoj ve Světlé zjednán byl potom zřízením národní gardy.
 
Císařským patentem byly patrimonální (vrchnostenské) úřady zrušeny a politická, jakož i soudní právomocnosť přenesena na c.k. úřady. Následkem tohoto nařízení přiděleno bylo panství i město Světlá c.k. okresnímu úřadu v Ledči.
 
Od měsíce ledna až do června 1850 trvalo odevzdávání soudní moci a veřejných pokladen bývalého světelského patrim. úřadu  c.k. soudu v Ledči. Dle nového rozdělení Čech na 7 krajů byla Světlá a území bývalého panství světelského příděleno ku kraji pardubickému. 
 
V roce 1855 byla Světlá následkem rozdělení Čech na 13 krajů, kraji čáslavskému přidělena. Městečko Světlá bylo výnosem cis. král. místodržitelství povýšeno na město.
 
Dne 12. září 1874 jel skrze Světlou po severozápadní dráze J.V. rakouský císař František Josef I. Na světelské nádraží se dostavili k přivítání Jeho c.k. úředníci z Ledče, hospodářští a lesní úředníci zdejšího panství, obecní zastupitelstvo, duchovenstvo a učitelstvo zdejší a četné občanstvo. 
 
Kronika končí rokem 1886. Za povšimnutí stojí ještě událost z roku 1883, kdy:
 
Zdejší kominík Kubíček spadl v opilém stavu z takzvané březové stráně pod Světlou do Sázavy, a byl teprv za 5 dní mrtev a zmrzlý nalezen. 
O rok později: Jelikož vzniklo podezření, že nalezený utopený kominík Kubíček byl svou vlastní manželkou zavražděn, byla mrtvola jeho vykopána a soudní komisí (zřejmě ledečskou) ohledána, čímž dokázána bezdúvodnosť podezření zatčené mezi tím manželky jeho, a ona propuštěna z vyšetřovací vazby. 
L.P. 2017 vyhledal a za vás přečísti ráčil Jeho Osvícenost Stanislav V., svobodný pán ze Štěpánova.  :-) 
     

—————

Zpět