Poslední hřebíček

24.02.2015 20:17

 

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy zastavil řízení ve věci žádosti Města Ledeč nad Sázavou ze dne 11.12.2014 o omezení veřejného přístupu na místní komunikaci, na které byla v roce 2013 vybudována cyklostezka. Žádost totiž neobsahovala aktuální vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR k tomuto omezení.

Po projednání s dotčenými orgány bylo zjištěno, že dopravní inspektorát k omezení veřejného přístupu souhlasné stanovisko nevydal a ani bez dalších potřebných stavebních úprav nevydá, proto správní orgán rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Na návrh opatření obecné povahy reagovali však vlastníci nemovitostí, z podaných námitek vyplynulo, že nebyli řádně seznámeni s plánovanými změnami stavby, již při samotném stavebním záměru. Proto správní orgán rozhodl neprodlužovat bezpředmětné řízení a postoupil zaslané námitky společně se zastavením řízení žadateli k jejich projednání a dořešení.

 Toto je volnější a zkrácená citace z Usnesení správního orgánu ORP č.j. MSNS/23236/2014/OD-11TZ-Bá ze dne 16.2.2015, které sice ještě nenabylo právní moci, ale které již nepotřebuje dalšího komentáře. 

To rozum nebere!?                                                             -sv-

Po zralé úvaze, ve středu ve 04:17 hodin ráno, přeci jenom jeden zásadní komentář přidávám. Aby bylo jednou provždy a všem jasno: Touto žádostí o omezení přístupu měla před dvěma lety celá akce začít! Když se tehdy před vánoci 2012 nějaký JÁjínek rozhodl přitáhnout do města 4 a 1/2 miliónovou dotaci na cyklostezku, měl si nejprve se všemi, kterých se to týkalo, projednat, že do té doby z volně užívané účelové komunikace chce udělat cyklostezku! To nebyl žádný úkol státní správy, ale povinnost vlastníka, tj. samosprávy! To byla zásadní a diletantská chyba celé akce, způsobená hloupou nadutostí a sebestředným přesvědčením, že ON teď tady může všechno! Likvidovat lidi, likvidovat cesty, obcházet úřady. Však on to pak za něj někdo přikryje! To měl být první stavební hřebíček akce a nyní je tím posledním, který ji pohřbil.    

 

—————

Zpět