O Souboři a Lacemboku

30.10.2017 20:00
V Kozlově, který se prostírá na mírném návrší a na svahu k jihovýchodu se sklánějícím, odmění nás bohatě za únavu a svízele cesty výhled do kotliny posázavské s Ledčem a dále k tmavému Nelechovu. Obrázky - jeden luznější druhého - mihotají se před zrakem naším jako v krasohledu. Věnujme jim malý okamžik!
Na jihozápadě 2 km odtud postřehneme na dně údolí ves  S o u b o ř  (Soběboř, Sedoboř), poblíže které v lesní tišině nedaleko Vostojavky u Černého rybníka dumají o zašlé své slávě chudé trosky pevného kdysi hradu L a c e m b o k u, též Zikev zvaného, jejž pravděpodobně založil Jaroš z Lacemboku, který se zde v době od r. 1350 do 1374 uvádí. Syn jeho Jindřich byl jedním z průvodců Husových na cestě ke koncilu Kostnickému. Po Jarošovi vystupuje tu r. 1384 Hašek z Lacemboku, který mimo tvrz Lacembok držel ještě 4 dvory kmetcí s dvorem poplužním v Soběboři a 7 lánů lesa.
Po smrti nástupce jeho Prokopa z Lacemboku byl statek jeho roku 1414 v Čáslavi za odúmrť královskou komorou prohlášen a Vácslavovi Martinovi Kladnému králem darován, který však postoupiv jej Petrovi z Kutrovic, odtud "z Lacemboku" zvanému, za něhož hrad i původně starobylá Soběboř v dobách husitského hnutí byly zničeny a v trosky obráceny.
Teprve r. 1457 ozývá se opět jméno Lacemboku a Soběboře v historii. Víme totiž, že téhož roku byly jako odúmrť dány v manství Janovi z Nasetic, Martinovi z Božkova a Václavovi z Baštin, kteří však r. 1458 vzdali se královského daru tohoto ve prospěch odpůrce Jana Hadburka ze Sobučic. Týž však nedržel poustek těchto dlouho. Již koncem téhož roku prodal je za 108 kop grošů českých Jindřichovi z Říčan na Ledči, který je připojil k panství Ledečskému. Opodál bývalé Soběboře - kterou připomíná trať "pustá ves" zvaná - vznikla časem nynější Souboř, ve které nachází se příškola školy Vrbecké.
Jihovýchodně od Souboře kynou nám samoty H a m r y,  F a m i l i e  a  K ř í ž e,  na jihozápadě pak útulný  H a b r k  |(Habrek).  Cestou z Habrku po okresní silnici na sever po pravici myslivnu Vostojavskou a příjemnou lesní partií (4,5 km) přijdeme do osady  V r b k y,  v níž nás upoutá škola a někdejší tvrz.
O tom ale až příště. To vše najdete na stránkách 332 a 333 publikace Království české V. z roku 1912 zde, ze které opsati ráčil Stanislav, svobodný pán ze Štěpánova.
 
Proč vám to tu uvádím? O historii Souboře toho není moc známo, přitom k ledečskému panství patří od roku 1458 a jak vyplývá z výše uvedeného, v Čechách se kupčilo s majetky snad od nepaměti až dosud - viz Vrbka. :-)  
Až bude jednou nějaké zastupitelstvo pro změnu prodávat ves Souboř, bude už znát její cenu. Činí 108 kop grošů českých! Započtěte deflaci a opotřebení obyvatelstva a bude to za hubičku! :-)
 
Přečtěno a zapsáno za větrné smršti a blackoutu v neděli 29.10.2017 v 10:45 hodin. -sv-

—————

Zpět